Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

İnsani Yardım Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Başvuru

Online başvuru için TIKLAYINIZ.
Başvuru detaylarına göz atmak için TIKLAYINIZ.
Programa kabul aldıktan sonra kayıt için TIKLAYINIZ.

İnsani Yardım Tezli Yüksek Lisans Öğretim Programı

DERS KODU

DÖNEM

DERS ADI

AKTS

TÜR

İYA 501

GÜZ

İnsani Yardım Çalışmalarında Araştırma Teknikleri

15

Zorunlu

İYA 503

GÜZ

Teoriden Pratiğe İnsani Yardım

15

Zorunlu

İYA 505

GÜZ

İnsani Yardım ve Küresel Ekonomi

15

Zorunlu

İYA 507

GÜZ

İnsani Yardım ve İnsan Felsefesi

10

Seçmeli

İYA 509

GÜZ

İnsani Yardım ve İnsan Hakları

10

Seçmeli

İYA 511

GÜZ

İnsani Yardım Stratejisi

10

Seçmeli

İYA 513

GÜZ

İnsani Yardım Teknoloji ve Uygulamaları

10

Seçmeli

   USE 501

   GÜZ-BAHAR

                                 Uzmanlık Alanı

    8

Zorunlu

   USE 503

   GÜZ-BAHAR

                                Seminer

   10

Zorunlu

 

İYA 502

BAHAR

Dezavantajlı Gruplar ve İnsani Yardım

10

Seçmeli

İYA 504

BAHAR

Halk Sağlığı ve İnsani Yardım

10

Seçmeli

İYA 506

BAHAR

İnsan Hareketlilikleri ve İnsani Yardım

10

Seçmeli

İYA 508

BAHAR

İnsan Yardım ve Sosyal Hizmet

10

Seçmeli

İYA 510

BAHAR

Sosyoekonomik Haklar ve Kalkınma

10

Seçmeli

İYA 512

BAHAR

İnsani Yardım Etiği

10

Seçmeli

USE 506

GÜZ-BAHAR

Tez Çalışması

30

Zorunlu

 

Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersler

İnsani Yardım Çalışmaları programını başarıyla tamamlayabilmek için, üçü (3) zorunlu ve biri (1) seminer dersi olmak üzere, toplamda dokuz (9) ders alınarak en az 120 AKTS’nin başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, bütün öğrenciler, mezun oluncaya değin, uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmalıdırlar. Tez aşamasında olan öğrenciler ise, uzmanlık alan dersine ek olarak, tez çalışması dersine kayıt olmalıdırlar.

Ders İçerikleri

Güz Dönemi Dersleri

İYA 501 - İnsani Yardım Çalışmalarında Araştırma Teknikleri - 15 AKTS

İnsani yardım çalışmalarında araştırma teknikleri dersinde öğrencilerin alandaki klasik ve güncel tartışmaları, taramaları, alan yazındaki teori, araştırma ve uygulamaları kendi araştırma ya da müdahalelerinde kullanabilmeleri ve yapılan çalışmaları yöntemsel ve ilgili istatistiksel analizler bağlamında değerlendirmeleri istenecektir.

İYA 503 - Teoriden Pratiğe İnsani Yardım - 15 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin insani yardım alanındaki temel kavramlara, kurumlara ve tartışmalara vakıf olmasını sağlamaktır. İnsani yardım alanının disiplinlerarası yönünü sunarak insani yardım alanında akademik, mesleki kariyer yapmak isteyen öğrencilere alandaki temel bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir.

İYA 505 - İnsani Yardım ve Küresel Ekonomi - 15 AKTS

Dersin amacı dünya ve Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarını insani yardım çerçevesinde tespit etmek ve derinlemesine incelemektir. İnsani yardım perspektifi ile ele alınan Türkiye ekonomisinin temel gelişimi, ekonomi politikası kararlar ve pratik sonuçları, sektörel gelişme ve yapı, Türkiye ve dünya ekonomisi bağlamında uygulanan ekonomi politikalarının değerlendirilmesi, dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin yerinin belirlenmesi, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları ile dünyadaki ve Türkiye’deki güncel ekonomik konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

İYA 507 - İnsani Yardım ve İnsan Felsefesi - 10 AKTS    

İnsan felsefesi insanı anlamaya yönelik yaklaşımlardan yola çıkarak insanın önemini merkeze almak suretiyle insan gerçeğinin çok boyutluluğunu ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu derste felsefenin temel prensipleri insani yardım bağlamında ele alınmaktadır. Öğrencilerin karşılaştığı insan görüşlerini felsefe tarihi içinde ve güncel felsefi tartışmalar içerisinde konumlandırması beklenir.

İYA 509 - İnsani Yardım ve İnsan Hakları - 10 AKTS       

Bu ders, insan hakları ve insani yardım kavramlarını analiz etmeyi ve incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda ayrıca bu ders, insan hakları kavramı, önemi ve felsefi temelleri, T.C. Anayasası ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde düzenlenen insan hakları, insani yardım kavramının önemi ve felsefi temelleri, insani yardım ve insan hakları arasındaki ilişki hakkında bilgi verilmesini amaçlamaktadır.     

İYA 511 - İnsani Yardım Stratejisi - 10 AKTS         

Bu derste strateji ve risk olgularını açıklayarak sürdürülebilir insani yardım konularında önceliklerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Sosyal etki, iletişim yönetimi, kamu gönüllülük işbirliği insani yardım bağlamında incelenmektedir. Ayrıca Türkiye’de insani yardım modelleri ele alınmaktadır.                       

İYA 513 - İnsani Yardım Teknoloji ve Uygulamaları - 10 AKTS

Dersin amacı insani yardım alanında saha pratiklerinin teknoloji ile ilişkisini ortaya koyabilmektir. İnsani yardım alanında faaliyetlerin etkin bir şekilde planlanmasında, hayata geçirilmesinde, denetlenmesinde ve iyileştirilmesinde teknolojik olanakların belirlenip yönetilmesi süreci dersin kapsamını oluşturmaktadır.    

        

Bahar Dönemi Dersleri

İYA 502 - Dezavantajlı Gruplar ve İnsani Yardım - 10 AKTS                 

Dersin amacı, insani yardım konusunda dezavantajlı grupların karakteristikleri ile ilgili farklılıkların kavranmasıdır. Dezavantajlı gruplarda önceliklerin belirlenmesi, yardım esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, dezavantajlılıkta kamu gönüllülük ilişkileri, sosyal içerme ve iletişim konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

İYA 504 - Halk Sağlığı ve İnsani Yardım - 10 AKTS          

Öğrencileri halk sağlığı ve insani yardım kavramının çerçevesi ve önemi konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan halk sağlığı ve insani yardım insani afetler, afet türleri, afetlerden korunma gibi konularda öğrencilere halk sağlığı bakış açısı ile sağlığın korunması anlayışını kazandırmayı hedeflemektedir. Göç kavramı ve halk sağlığına etkileri, insani krizlerin yönetimi ve kriz koordinasyonu, insani yardımların içeriği, kapsamı ve lojistiği, halk sağlığının temel çalışma alanı olan sağlığın korunması bakış açısının insani krizlere uyarlanması, insani krizlerde temel insani gereksinimler olan barınma, beslenme ve su kullanımı, insani krizlerde bireylere yönelik insani yardım faaliyetleri kapsamında ruh sağlığı ve psiko-sosyal bakım, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve acil sağlık hizmetleri, uluslararası sağlık mevzuatı, örgütler ve küresel sağlık güvenliği konuları dersin kapsamını oluşturmaktadır.                               

İYA 506 - İnsan Hareketlilikleri ve İnsani Yardım - 10 AKTS

Dersin amacı insan hareketlilikleri sosyolojisi alanında farklı saha tecrübelerini göç sosyolojisi kavramları ve kuramlarıyla analiz edebilme kabiliyeti kazanmaktır. İnsan hareketliğinde temel kavramlar, tartışmalar, tarihi ve güncel olgular, insani yardım ile insani hareketlilik arasındaki etkileşim dersin kapsamını oluşturmaktadır.

İYA 508 - İnsani Yardım ve Sosyal Hizmet - 10 AKTS                 

Bu dersin amacı; insani kriz durumlarında sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değerlerinden nasıl yararlanılabileceğini afet, risk, kriz, incelenebilirlik, direnç ve güçlenme gibi kavramlara referansla anlamaktır. Öğrencilerin bu dersin kazanımları ile afet ve kriz durumlarında bireyle çalışma, grupla çalışması ve toplumla çalışma düzeylerinde sosyal hizmet müdahalesinde bulunmaları beklenir.

İYA 510 - Sosyoekonomik Haklar ve Kalkınma - 10 AKTS        

Dersin amacı kalkınma, insan hakları, demokrasi, bireysel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü arasındaki organik ilişkilerden yola çıkarak; öğrencilerin az gelişmişliğin çıkmazları konusunda yeni bir perspektif geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler tarafından iktisadi kalkınmanın sadece sanayileşme, teknolojik gelişme veya milli gelirin artması gibi dar kapsamlı bir kavram olmayıp; insan hakları ve özgürlüklerin genişletilmesi süreci olduğunun anlaşılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Dersin kapsamını kalkınma iktisadı, tarihçesi ve temel teorileri; tarihsel bir perspektif içerisinde kalkınma iktisadı içinde insan hakları oluşturmaktadır.          

İYA 512 - İnsani Yardım Etiği - 10 AKTS

Dersin amacı öğrencilerin insani yardım etiği konusundaki teorik arka plana vakıf olmasını sağlamaktır. İnsani yardım alanının disiplinler arası perspektifin kazandırılarak insani yardım alanında etiğin farklı yönlerinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Ayrıca bu derste teknoloji ve siyaset ekseninde insani yardım konuları tartışılmaktadır.