Pratik Bilgiler

MAAŞ 

2016 Mali Özlük Bilgileri

Maaş Pratik Bilgiler

Maaş Ödemelerinde Eklenmesi Gereken Belgeler

Akademik Personel Maaş Verileri

Maaş Ödemeleri Hakkında Uyulacak Esaslar

Memur Maaş Hesaplamalarıyla İlgili Bilgiler

Personel Ünvan Kodları

Profesör Takip Çizelgesi

Maaş Formu

Ücretsiz İzinde İlişik Kesme Formu

Maaş Nakil Bildirimi

Maaş Kesim Cezası

Ücret ve Benzeri Ödemelerden Yapılacak Kesintiler

Aile Bildirim Formu

Aile Durum Bildirim

Aylık İcra Kesinti Listesi

Çeşitli Kesintiler (İcra, Rapor Vb.)

Emekli Keseneği Bildirim Teslim Formu

Ölüm Yardım Ödeneği Dilekçe Örneği

SGK Borç Sorma İzin Formu

Ödeme Emirlerinde SGK Vergi Borcu Muhasebe Hesap Kodları

Vekalet Bordro

2016 Asgari Geçim İndirimi

2016 Maaş Katsayıları

2016 Gelir Vergisi Dilimleri

2016 Makam ve Temsil Tazminatı Hk.

Ek Gösterge Hakkında

 

Kişi Borcu Hesaplamalarında Dikkat Edilecek

Hususlar

Kişi Borcu Hesaplamalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Resen- borç senedi ve kefalet

Kişi borcu hesaplama tablosu

JÜRİ GÖREVLENDİRMESİ VE ÖDEME SÜREÇLERİ

Usül ve Esaslar

Akış Şeması

Çeşitli Ödemeler Bordrosu

Dilekçe Örneği

Takip Formu

Ödeme Emri Belgesine Eklenecek Belgeler

TAŞINIR VE KEFALET İLE İLGİLİ FORMLAR

Taşınır Sayım Tutanağı Örneği

Taşınır Kayıt ve Kontrol ve Görevlendirme Formu

Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakası

Kefalet Kesinti İadesi

Kefalet Reddiyat Üst Yazı

Kimlik Belgesi

Bilgisayar  ve Taşınır Çıkışları Hk

Taşınır İşlemleri Uygulama Talimatı 2016

 

 EK DERSLER 

Ek Ders Ücretinde Uyulması Gereken Esaslar

Ek Ders Telafi Formu

Ek- Ders Yükü Formu 

Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme

Ek Ders Ücretleri

Ek Ders Yükü Tespiti ve Ödemeleri Usul Esasları

Ders Ücretli Görevlendirmelerden SGK Kesintisi

Ders Yükü

Telafilerde Ders Yükleri Hakkında

Ek Ders Tebliğleri 

Tebliğ Seri No:10

 Tebliğ Seri No:16

  Tebliğ Seri No:17

Ders Yükleri Hakkında

Sınav Ücret Formu

Ankara Dışı Üniversitelerden Yapılan Görevlendirme Formu

Dışarıdan ders verenlerin ders Yükleri hk.

 

YOLLUKLAR VE İLGİLİ FORMLAR

Yolluk Ekleri

Onay Örneği

Örnek Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu

Örnek Bildirim Sürekli Görev Yolluğu

Örnek Bildirim Geçici Görev Yolluğu

e- Bilet Örnekleri

SLAYTLAR VE SUNULAR

Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Ek Ders

Harcırah

Mali Mevzuat  İle İlgili Pratik Bilgiler

  • -Maaş ve Ekders Hesaplama
  • -Harcırah Mevzuatı
  • -Vergi Oranları
  • -İhale Mevzuatı
  • - Diğer Mali Mevzuat

DİĞER FORMLAR

Performans Değerlendirme Formu

Aylık Nakit Talep Bildirim Formu

Avans ve Kredi İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Harcama  Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi İmza Sirküleri Örneği

KDV Tevkifatı Tablosu

2016 KDV Tevkifat Oranları

KBS Şifre Talep Formu

Tebliğ Tebellüğ Belgesi

Ödenek Talep Formu

Faiz Hesapları

Borç Bildirim Belgesi

Harcama Yetkilisi Devri

Harcama Yetki Devri Formu

Res'en Borç Senedi/Kefaletname

Harcama Yetkilisi Mutemedi Formu

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi - 1

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi - 2

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Tutanak Formu

Muhasebe Yetkilisi Alındı Yazı Örneği

Şahsi Mutemet Dilekçesi Formu

Birim Mutemedi Dilekçesi Formu

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Hesapları Kontrol Tutanağı

 

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) PROJELERİNDE KULLANILACAK 

 EKLER

 

 

 

Haberler
Etkinlikler