Doktora

DOKTORA PROGRAMI

 

8.2. Program yeterlikleri

1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının hali hazırda var olan bilgi birikimini eleştirisel bir gözle ele alıp, yorumlayıp, yeniden sentezleyecek derinlik ve kapsamda alana ve literatüre ilişkin bilgi birikimine sahiptir.

2-Alanla ilgili gelişmeleri izler, bu gelişmeleri sağlıklı ve hasta bireylerin tedavilerinde kullanır ve elde ettiği sonuçları ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşır.

3-Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki bilgiyi toplum yararına kullanır, toplum sağlığını geliştirici ulusal ve uluslar arası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlar.

4-Alanla ilgili bilgi ve becerileri eğitim-öğretim alanında öğrencilere ve meslektaşlarına kazandırmak için etkili öğrenim süreçlerini tasarlar ve pratiğe uygular.

5-Klinik deneyim ile akademik beceriyi birleştirir, fizyoterapi alanında üretir, planlar ve uygulamaya koyarak hayat boyu öğrenme prensibini benimser.

6- Bilimsel çalışmalardan çıkan sonuçları yorumlar, yeni yöntemler oluşturur ve bu oluşturduğu yöntemleri raporlar, bilimsel toplantılarda sunar ve yayımlar.

7-Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı dahilindeki, bir çok alana ilişkin bağımsız araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma raporlarını sonuç haline getirerek sunar.

8- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil pörtföyü Cı düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ve beraber çalıştığı paydaşlarla iletişim kurar.

 

7. Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.

 

Doktora programına başvuran adayların fizyoterapist ünvanı veren yüksekokul, fakülte ve bir bölümün mezunu olmaları gerekmektedir. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Doktora programlarına, tezli yüksek lisans diploması ile başvuracak adaylar için ALES’ten (sayısal veya eşit ağırlık puan türlerinden) en az 70 puan almış olmaları gerekir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran

Doktora programına başvuracak adaylardan, ALES sınav sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Aptitude Test (GMAT) sınav belgeleri de kabul edilir. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 24.08.2005 tarih ve 2844-18626 sayılı GRE ve GMAT taban puanlarına ilişkin kararı geçerlidir.

Lisans derecesi ile doktora programına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinde en az 3.00 (100 üzerinden 76.66) olmalıdır.

Doktora programlarına başvuru yapacak adaylardan, yabancı dil puanı için; Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) asgari 55 puan veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından bu puan muadili puan almış olmak şartı aranır. Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin her hangi birinden YDS, ÜDS veya KPDS'den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. YÖK tarafından belirlenen yabancı dil belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik sürelerine ait bilgilere http://www.osym.gov.tr/belge/1-14902/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-02012013.html) adresinden erişilebilir.

Doktora programlarına giriş başarı puanı; ALES puanın %55’i,  Yabancı dil puanının %15’i, Yüksek lisans (yüksek lisans diploması ile başvuracak adaylar) veya lisans (doktora programlarına lisans diploması ile başvuracak adaylar) mezuniyet puanının %10’u, Mülakat puanının %20’si (mülakat sınavına girmek zorunludur) alınmak sureti ile hesaplanır. Doktora programına giriş başarı puanının 100 üzerinden asgari 70 olması gereklidir.

 

8. Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, adı, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz.

 

Doktora programından mezun olmak için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde doktora programı ile ilgili hükümler geçerlidir. Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için toplam 180 AKTS kredisi olmak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS kredilik ondört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

 Doktora programının azami süresi dört yıldır. Kredilerini ve zorunlu derslerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer kriterleri yerine getiren öğrenciler doktora yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınav, yüksek lisans derecesi ile doktora programına giren öğrenci için en geç beşinci yarıyılın sonuna kadardır.