Tezli Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS

 

8.2. Program yeterlikleri

1.      Lisans düzeyi yeterliklerine dayalı olarak fizyoterapi alanında güncel bilgilere sahiptir, bu bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek için literatür tarar, bilimsel gelişmeleri izler, bilgiyi toplar, analiz eder ve eleştirir.

2.      Alanıyla ilgili edindiği bilgiyi kullanarak uygun değerlendirme yöntemini belirler, fizyoterapi yaklaşımını planlar ve sistematik olarak uygular.

3.      Edindiği teorik ve pratik bilgiyi uygun ölçme, değerlendirme ve tedavi yöntemlerini klinik ve akademik çalışmalarda kullanır

4.      Bilimsel araştırmalar için hipotez kurar, çalışmanın gerçekleştirilmesi için uygun araştırma yöntemlerini belirler.

5.      Bilimsel araştırma ve projeleri planlar, projelerde görev alır.

6.      Bilimsel araştırmalarda çıkan sonuçları yorumlar, yeni bilgiler oluşturur, bu bilgileri geliştirir ve raporlar, bilimsel toplantılarda sunar ve yayımlar.

7.      Etik, deontolojik ve yasal çerçeveleri gözeterek fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını profesyonelce ve bağımsız olarak gerçekleştirir.

8.      Sağlık alanında hizmet alan ve veren diğer bireylerle multidisipliner ve interdisipliner işbirliği sağlar.

9.      Klinik deneyim ile akademik bilgiyi birleştiren, öğrenim ihtiyaç ve hedeflerini tanımlayan, fizyoterapi alanında üreten, planlayan ve uygulayan hayat boyu öğrenmeyi hedeflemiş akademisyen fizyoterapistler yetiştirir.

10.  Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, elde edilen sonuçları, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını şekillendirmede kullanır ve politikaların içinde yer alır.

 

7.Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.

Tezli Yüksek Lisans başvurularında, başvuran adayların, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”   lisans eğitimi almış bir okuldan mezunu olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, yazılı bilim sınavı ve mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir. Ancak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Mülakatın değerlendirilmesinde adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini ve hedeflerini belirten kompozisyon da dikkate alınabilir.

Yabancı dil şartının olduğu yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15'i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

Adaylar mülakat/yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

8. Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz.

Yüksek lisans programından mezun olmak için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Program en az 7 adet ders, bir seminer dersi, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.(60 AKTS Ders + 60 AKTS Tez çalışması olmak üzere ). Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.