LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

YÜKSEK LİSANS

 

8.2. Program yeterlikleri

1.      Lisans düzeyi yeterliklerine dayalı olarak fizyoterapi alanında güncel bilgilere sahiptir, bu bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek için literatür tarar, bilimsel gelişmeleri izler, bilgiyi toplar, analiz eder ve eleştirir.

2.      Alanıyla ilgili edindiği bilgiyi kullanarak uygun değerlendirme yöntemini belirler, fizyoterapi yaklaşımını planlar ve sistematik olarak uygular.

3.      Edindiği teorik ve pratik bilgiyi uygun ölçme, değerlendirme ve tedavi yöntemlerini klinik ve akademik çalışmalarda kullanır

4.      Bilimsel araştırmalar için hipotez kurar, çalışmanın gerçekleştirilmesi için uygun araştırma yöntemlerini belirler.

5.      Bilimsel araştırma ve projeleri planlar, projelerde görev alır.

6.      Bilimsel araştırmalarda çıkan sonuçları yorumlar, yeni bilgiler oluşturur, bu bilgileri geliştirir ve raporlar, bilimsel toplantılarda sunar ve yayımlar.

7.      Etik, deontolojik ve yasal çerçeveleri gözeterek fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını profesyonelce ve bağımsız olarak gerçekleştirir.

8.      Sağlık alanında hizmet alan ve veren diğer bireylerle multidisipliner ve interdisipliner işbirliği sağlar.

9.      Klinik deneyim ile akademik bilgiyi birleştiren, öğrenim ihtiyaç ve hedeflerini tanımlayan, fizyoterapi alanında üreten, planlayan ve uygulayan hayat boyu öğrenmeyi hedeflemiş akademisyen fizyoterapistler yetiştirir.

10.  Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirir, elde edilen sonuçları, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını şekillendirmede kullanır ve politikaların içinde yer alır.

 

7.Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.

Tezli Yüksek Lisans başvurularında, başvuran adayların, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”   lisans eğitimi almış bir okuldan mezunu olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, yazılı bilim sınavı ve mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir. Ancak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Mülakatın değerlendirilmesinde adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini ve hedeflerini belirten kompozisyon da dikkate alınabilir.

Yabancı dil şartının olduğu yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15'i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

Adaylar mülakat/yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

8. Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz.

Yüksek lisans programından mezun olmak için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Program en az 7 adet ders, bir seminer dersi, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.(60 AKTS Ders + 60 AKTS Tez çalışması olmak üzere ). Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

 

8.1. Yüksek lisans ders kataloğu

Zorunlu Dersler

1.YARIYIL (GÜZ)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/

SEÇMELİ

TEORİK+

UYGULAMA

AKTS

FTR 503

KLİNİK ÇALIŞMA I

Z

0+8

8

FTR 505

KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN İSTATİSTİK

Z

3+0

8

FTR 507

FİZYOTERAPİDE ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA 

Z

3+1

8

FTRX

SEÇMELİ DERS I

S

3+0

8

FTRX

SEÇMELİ DERS II

S

3+0

8

 

 

 

 

TOPLAM                                                                                                                                                              

40

             

SEÇMELİ DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/ SEÇMELİ

TEORİK+ UYGULAMA

AKTS

FTR 551

FONKSİYONEL KLİNİK ANATOMİ

S

3+0

8

FTR 553

FİZYOTERAPİSTLER İÇİN EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

S

3+0

8

FTR 555

İSKELET KASI, TENDON VE EKLEM FONKSİYON VE DİSFONKSİYONU

S

3+0

8

FTR 557

EGZERSİZ MEKANİĞİ I

S

3+0

8

FTR 559

FİZYOTERAPİDE MESLEĞE ETİK YAKLAŞIM

S

3+0

8

FTR 561

BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÜNLERİ

S

3+0

8

FTR 563

ALT EKSTREMİTEDE ORTOPEDİK CERRAHİ YÖNTEMLER VE REHABİLİTASYONU

S

3+0

8

 

 

 

2.YARIYIL (BAHAR)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/SEÇMELİ

TEORİK+ UYGULAMA

AKTS

FTR 506

KLİNİK ÇALIŞMA II

Z

0+8

8

FTR 504

SEMİNER

Z

2+0

10

FTRXXX

SEÇMELİ DERS

S

3+2

8

FTRXXX

SEÇMELİ DERS

S

3+0

8

 

 

 

 

TOPLAM                                                                                                                                                              

34

             

 

SEÇMELİ DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/SEÇMELİ

TEORİK+ UYGULAMA

AKTS

FTR 550

MANUEL TERAPİDE DEĞERLENDİRME

S

3+2

8

FTR 552

MANUEL TERAPİ PRATİĞİ

S

3+2

8

FTR 558

EGZERSİZ MEKANİĞİ II

S

3+0

8

FTR 556

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

S

3+0

8

FTR 554

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA ARAŞTIRMA METODLARI

S

3+0

8

FTR 560

PELVİK TABAN REHABİLİTASYONU

S

3+0

8

FTR 562

ÜST EKSTREMİTEDE ORTOPEDİK CERRAHİ YAKLAŞIMLAR VE REHABİLİTASYONU

S

3+0

8

FTR 564

KAS İSKELET SİSTEMİNDE KİNEZYOLOJİK PRENSİPLER 

S

3+0

8

 

 

 

3.YARIYIL (GÜZ)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/ SEÇMELİ

TEORİK+ UYGULAMA

AKTS

FTR 500

TEZ ÇALIŞMASI

Z

0+0

30

FTR 590

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

4+0

8

 

 

 

 

TOPLAM                                                                                                                                                              

38

             

 

4.YARIYIL (BAHAR)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/ SEÇMELİ

TEORİK+ UYGULAMA

AKTS

FTR 500

TEZ ÇALIŞMASI

Z

0+0

30

FTR 590

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

4+0

8

 

 

 

 

TOPLAM                                                                                                                                                              

38

             

-Öğrenci bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders (Zorunlu + Seçmeli) alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA PROGRAMI

 

8.2. Program yeterlikleri

1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının hali hazırda var olan bilgi birikimini eleştirisel bir gözle ele alıp, yorumlayıp, yeniden sentezleyecek derinlik ve kapsamda alana ve literatüre ilişkin bilgi birikimine sahiptir.

2-Alanla ilgili gelişmeleri izler, bu gelişmeleri sağlıklı ve hasta bireylerin tedavilerinde kullanır ve elde ettiği sonuçları ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşır.

3-Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki bilgiyi toplum yararına kullanır, toplum sağlığını geliştirici ulusal ve uluslar arası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlar.

4-Alanla ilgili bilgi ve becerileri eğitim-öğretim alanında öğrencilere ve meslektaşlarına kazandırmak için etkili öğrenim süreçlerini tasarlar ve pratiğe uygular.

5-Klinik deneyim ile akademik beceriyi birleştirir, fizyoterapi alanında üretir, planlar ve uygulamaya koyarak hayat boyu öğrenme prensibini benimser.

6- Bilimsel çalışmalardan çıkan sonuçları yorumlar, yeni yöntemler oluşturur ve bu oluşturduğu yöntemleri raporlar, bilimsel toplantılarda sunar ve yayımlar.

7-Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı dahilindeki, bir çok alana ilişkin bağımsız araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma raporlarını sonuç haline getirerek sunar.

8- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil pörtföyü Cı düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ve beraber çalıştığı paydaşlarla iletişim kurar.

 

7. Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.

 

Doktora programına başvuran adayların fizyoterapist ünvanı veren yüksekokul, fakülte ve bir bölümün mezunu olmaları gerekmektedir. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Doktora programlarına, tezli yüksek lisans diploması ile başvuracak adaylar için ALES’ten (sayısal veya eşit ağırlık puan türlerinden) en az 70 puan almış olmaları gerekir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran

Doktora programına başvuracak adaylardan, ALES sınav sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Aptitude Test (GMAT) sınav belgeleri de kabul edilir. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 24.08.2005 tarih ve 2844-18626 sayılı GRE ve GMAT taban puanlarına ilişkin kararı geçerlidir.

Lisans derecesi ile doktora programına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinde en az 3.00 (100 üzerinden 76.66) olmalıdır.

Doktora programlarına başvuru yapacak adaylardan, yabancı dil puanı için; Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) asgari 55 puan veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından bu puan muadili puan almış olmak şartı aranır. Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin her hangi birinden YDS, ÜDS veya KPDS'den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. YÖK tarafından belirlenen yabancı dil belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik sürelerine ait bilgilere http://www.osym.gov.tr/belge/1-14902/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-02012013.html) adresinden erişilebilir.

Doktora programlarına giriş başarı puanı; ALES puanın %55’i,  Yabancı dil puanının %15’i, Yüksek lisans (yüksek lisans diploması ile başvuracak adaylar) veya lisans (doktora programlarına lisans diploması ile başvuracak adaylar) mezuniyet puanının %10’u, Mülakat puanının %20’si (mülakat sınavına girmek zorunludur) alınmak sureti ile hesaplanır. Doktora programına giriş başarı puanının 100 üzerinden asgari 70 olması gereklidir.

 

8. Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, adı, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz.

 

Doktora programından mezun olmak için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde doktora programı ile ilgili hükümler geçerlidir. Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için toplam 180 AKTS kredisi olmak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS kredilik ondört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

 Doktora programının azami süresi dört yıldır. Kredilerini ve zorunlu derslerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer kriterleri yerine getiren öğrenciler doktora yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınav, yüksek lisans derecesi ile doktora programına giren öğrenci için en geç beşinci yarıyılın sonuna kadardır.

 

 

 

 

 

8.1. Doktora ders katoloğu

Zorunlu Dersler

1.YARIYIL (GÜZ)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/

SEÇMELİ

TEORİK+

UYGULAMA

AKTS

FTR 601

KLİNİK ÇALIŞMA I

Z

0+8

8

FTRX

SEÇMELİ DERS I

S

4+0

8

FTRX

SEÇMELİ DERS II

S

4+0

8

FTRX

SEÇMELİ DERS III

S

4+0

8

 

2.YARIYIL (BAHAR)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/

SEÇMELİ

TEORİK+

UYGULAMA

AKTS

FTR 602

KLİNİK ÇALIŞMA II

Z

0+8

8

FTR604

SEMİNER

S

4+0

10

FTRX

SEÇMELİ DERS IV

S

4+0

8

FTRX

SEÇMELİ DERS V

S

4+0

8

 

3.YARIYIL (GÜZ)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/

SEÇMELİ

TEORİK+

UYGULAMA

AKTS

FTR 603

KLİNİK ÇALIŞMA III

Z

0+8

8

FTRX

SEÇMELİ DERS VI

S

4+0

8

FTRX

SEÇMELİ DERS VII

S

4+0

8

FTRX

SEÇMELİ DERS VIII

S

4+0

8

 

4.YARIYIL (BAHAR)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/

SEÇMELİ

TEORİK+

UYGULAMA

AKTS

FTR 606

TEZ ÇALIŞMASI

Z

5+0

30

 

5.YARIYIL (GÜZ)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/

SEÇMELİ

TEORİK+

UYGULAMA

AKTS

FTR 600

TEZ ÇALIŞMASI

Z

5+0

30

FTR 690

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

4+0

8

 

6.YARIYIL (BAHAR)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/

SEÇMELİ

TEORİK+

UYGULAMA

AKTS

FTR 600

TEZ ÇALIŞMASI

Z

5+0

30

FTR 690

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

4+0

8

 

7.YARIYIL (GÜZ)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/

SEÇMELİ

TEORİK+

UYGULAMA

AKTS

FTR 600

TEZ ÇALIŞMASI

Z

5+0

30

FTR 690

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

4+0

8

 

 

 

8.YARIYIL (BAHAR)

ZORUNLU DERSLER:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/

SEÇMELİ

TEORİK+

UYGULAMA

AKTS

FTR 600

TEZ ÇALIŞMASI

Z

5+0

30

FTR 690

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

4+0

8

 

SEÇMELİ DERSLER 1: 

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/SEÇMELİ

TEORİK+ UYGULAMA

AKTS

FTR 651

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA KANITA DAYALI UYGULAMA VE PROJE GELİŞTİRME

S

4+0

8

FTR 653

HARKETİN NÖROFİZYOLOJİK TEMELİ I

S

4+0

8

FTR 655

KLİNİK PODİYATRİK BİYOMEKANİK

S

4+0

8

FTR 657

SPİNAL MANUEL TERAPİ

S

3+2

8

FTR 659

EGZERSİZ VE SPOR BİYOMEKANİĞİ

S

4+0

8

FTR 661

SPORCU SAĞLIĞI ALANINDA SONUÇ ÇIKARMA VE KARAR VERME

S

4+0

8

FTR 663

ALT EKSTREMİTEDE ORTOPEDİK CERRAHİ YÖNTEMLER VE REHABİLİTASYON

S

4+0

8

FTR  665

DİZ CERRAHİSİ VE REHABİLİTASYONU

S

4+0

8

FTR 667

FİZYOTERAPİSTLER İÇİN İLERİ KLİNİK EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

S

4+0

8

FTR 669

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

S

4+0

8

FTR 671

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ

S

4+0

8

FTR 673

İLERİ MANUEL TERAPİ DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ I

S

3+2

8

 

SEÇMELİ DERSLER 2:

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU/SEÇMELİ

TEORİK+ UYGULAMA

AKTS

FTR 654

HARKETİN NÖROFİZYOLOJİK TEMELİ II

S

4+0

8

FTR 656

SPOR YARALANMALARINI ÖNLEME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

S

4+0

8

FTR 658

BİYOMEKANİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ARAŞTIRMA METODLARI

S

4+0

8

FTR 660

FİZYOTERAPİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

S

4+0

8

FTR 662

OMUZ CERRAHİSİ VE REHABİLİTASYONU

S

4+0

8

FTR 664

ÜST EKSTREMİTEDE ORTOPEDİK CERRAHİ YÖNTEMLER VE REHABİLİTASYON

S

4+0

8

FTR 674

İLERİ MANUEL TERAPİ DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ II

S

3+2

8