MYTE Tezsiz Yüksek Lisans Ders İçerikleri

I.YARIYIL DERSLERİ

IE5501 – MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER

Bu derste üretimden, finansmana, muhasebeden, pazarlamaya kadar işletmeciliğin her alanında kullanım olanağı bulunan temel tekniklerden bazıları ele alınacaktır.

IE5502 – PROJE YÖNETİMİ

Bu derste proje yönetiminin temel konuları ve karmaşık projelerin yönetiminin hayati fonksiyonları hakkında bilgi verilecektir. Başarılı proje yöneticileri istenen sonucu üretmek için kendi ekiplerini, programlarını, riskleri ve kaynaklarını yönetmek için gerekli becerilere sahiptirler. Proje yöneticileri için temel ve genellikle gözden kaçırılan asıl yetenek paydaşların desteklerini almak ve kendi yönetimi altında olmayan kaynaklara ulaşımı sağlayabilmektir. Bu ders öğrencilere kar amacı gütsün yada gütmesin içinde bulundukları organizasyonda içinde bulunacakları projeleri yönetmeleri için gerekli araç ve davranışlar konusunda yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

IE5503 – ÜRETİM YÖNETİMİ

Etkin, verimli ve ekonomik bir üretim, ancak iyi tasarlanmış bir üretim/stok/kapasite plânlama ve kontrol sistemi ile gerçekleştirilebilir. Dersin amacı; gelişen plânlama tekniklerini kullanma zorunluğunu benimsemiş ve buna uyum gösterebilecek, ekonomik bir üretim gerçekleştirebilmek için üretimi plânlama yeteneği kazandırılmış, tüm dönemlerin yaşamsal öneme sahip konusu olan stok hakkında bilinçli uygulama yapabilecek mühendisler yetiştirmektir.

II. YARIYIL DERSLERİ

IE5504 – EKONOMİ VE FİNANS YÖNETİMİ

Bu derste; faiz / zaman para ilişkileri; ekonomik çalışmalar için temel yöntemler; yatırım alternatiflerinin karşılaştırılması; finansal analiz ve planlama teknikleri; mühendislik projeleri için finansman yöntemleri; sermaye bütçeleme / portföy analizi; amortisman / gelir vergisi / enflasyon; kamu projeleri için ekonomik çalışmalar; başabaş / duyarlılık / risk analizi; stratejik finansal yönetim konularında öğrencilere bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

IE5505 – STRATEJİK TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Bu dersin amacı, teknoloji tabanlı işletmelerde stratejinin belirlenebilmesi amacıyla bu tip işletmelerin analizi ve yönetiminin incelenmesi, etkin yönetim için stratejilerin geliştirilmesi, iş stratejisi olarak teknolojiyi ön plana çıkaran veya çıkaracak işletmelerin kullanması gereken analitik araçların incelenmesi, teknoloji geliştirme amacına yönelik yatırım planlama yapısının oluşturulması, tedarikçilerin, rakiplerin ve müşterilerin davranışlarına nasıl yanıt verileceğinin incelenmesi, muhasebe, finanas, operasyonlar, mühendislik, insan kaynakları ve pazarlama etkileşiminin ortaya konulması gibi konularda öğrencileri bilgi sahibi yapmaktır.

IE5506 – YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Bu dersin sonunda öğrencilerin, ulaştırma, atama ve ağ problemleri gibi özel tip linear programlama problemlerine aşina olmaları, bu problemlerle ilgili modeller kurabilmeleri ve kurdukları modelleri gerek elle gerekse LINDO/LINGO, GAMS, CPLEX gibi yazılımlarla çözümleyebilmeleri amaçlanmaktadır.

III. YARIYIL DERSLERİ

IE5507 – LOJİSTİK YÖNETİMİ

Bu derste öğrencilerin şirketler arası rekabette çok etkili olan ve şirketlerin ürünlerine olan talepleri direk etkileyebilen tedarik zincirinin nasıl yönetileceği  konusunda yeteneklerini geliştirmek amaçlanmıştır. Öğreniciler sayısız müşteri ve tedarikçi ile direk etkileşim halinde olunduğu durumlar için bile tedarik zincirini nasıl yönetmeleri gerektiğini öğreneceklerdir. Öğrenciler tedarik zinciri yönetimi performans ölçütlerinin ve yönetimin önemi hakkında bilgi sahibi yapılacak ve tedarik zinciri yönetiminde modern bilgi araçlarından nasıl destek alacaklarını öğreneceklerdir.

IE5508 – SERTİFİKASYON SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ

Tüm süreçleri gösteren ve sistem güvenilirliğini sağlayan yönetim sistemleri müşterilere değer katmaktadır. Bu sebeple setifikasyon süreçleri yönetimi, iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu derste genel pazar koşullarına ilave olarak, yönetim sistemleri için kalite standartlarını ve sertifikasyon süreçlerinin nasıl yönetileceği konusunda yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu amaçla iş süreçlerimiz daha güvenilir ve verimli hale getirilerek doğal kaynakların etkin şekilde kullanımı sağlanmasına yönelik sertifikasyon süreçleri ve yönetimi konusunda güncel bilgiler verilecektir.

SEÇMELİ DERSLER

ELEC5501 – PAZARLAMA YÖNETİMİ

Bu dersin temel amacı pazarlama ilkelerine bir bakışaçısı ve pazarlama ile ilgili analiz yapabilme yeteneğini sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilere karmaşık ortamlarda pazarlama yönetiminin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması ile ilgili yetenek kazandırmak ve şirket/müşteri bakış açısıyla pazarlama stratejisinin bütünleştirici, dinamik bir görünüm sunmaktır.

ELEC5502- KALİTE YÖNETİMİ

Bu dersin genel eğitim amacı; kalite iyileştirme ihtiyacının belirlenmesi ve kalite problemlerinin çözümünde kullanılan faydalı araç ve tekniklerin anlaşılmasının sağlanmasıdır.

ELEC5503 – ERGONOMİ

Ergonomi ders insanlar ve onların çalışma ortamı arasında optimal ilişkilerin başarılması ile ilgilenir. Ergonomi; insan ve makinelerin kapasiteleri ve limitleri, tasarım ve eğitim simülasyonu, sembolik ve resimli görüntüler ilkeleri, insan vücudu üzerindeki durağan ve dinamik uvvetler, çevresel strese tepkiler, kötü tasarlanmış çalışma ortamlarıda ki yaralanmalar ve önlenmesini sağlamak amacıyla tekrarlanan hareketlerlerin incelenmesi gibi konuları içine almaktadır.

ELEC5504 – BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ

Bu ders temel olarak yönetim bilgi teknolojileri kavramını ve uygulamaları, yönetim bilgi sistemlerinin şirketler için neden temel bir ihtiyaç olduğu ve ihtiyaç olan bilgi yönetim sistemlerinin nasıl dizayn edileceği konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

ELEC5505 – İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Bu dersin amacı öğrencilere aktif, üretken, uyumlu ve karlı bir şekilde insan kaynağının nasıl yönetileceğini anlatmaktır.

ELEC5506 – ÜRÜN&SÜREÇ GELİŞTİRME

Entegre ürün, süreç dizaynı ve geliştirme süreçleri metodu yüksek kalite ve rekabetçi fiyatlı ürün ortaya koymanın yeni standardıdır. Ürünlerin maliyeti, performansı, özellikleri, değeri ve pazara sunulma zamanı firmalar için karlılığı ve pazar payını artıran krıterlerdir. Bu kriterlerden dolayı da Ürün&Süreç Geliştirme Metodu sürekli bir süreçtir. Bu derste ürün geliştirme, süreç geliştirme ve şirketler için inavasyon çalışmaları nasıl yapılmalıdır konularında temel bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

ELEC5507 – ENERJİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

Enerji sistemleri yönetiminin temel hedefi en az maliyet ve en az çevresel etkiyle mal üretimi ve servis sağlamaktır. Enerji Yönetiminin dersinin amacı, organizasyon içinde, optimum enerji tedariğinin ve kullanımının sağlanması ve sürdürülmesi ve Enerji maliyetlerin / atıklarının üretim ve kaliteyi etkilemeyecek şekilde minimize edilmesi. Bunun yanında çevresel etkilerin minimize edilmesi.

ELEC5508 –  HAVACILIK YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bu derste havayolu filo planması, uçuş planlama ve izleme, kargo taşımacılığı ve tedarik zinciri yönetimi, havacılık güvenliği, yer hizmetleri yönetimi gibi konularda modern havacılık sistemlerinin yönetimine dair konuların işlenmesi amaçlanmaktır.

ELEC5509 – İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ

Bu ders,  zaman içinde rastgele gelişen modellenip analiz edilebilen ve özellikle Markov özelliklerine sahip süreçleri anlamak, birbiriyle ardışık kararları içerek optimizasyon problemlerini çözmek ve birth-and-death gibi kuyruk model süreçlerini incelemek ve öğrencilere anlatmayı amaçlamaktadır.

ELEC5510 - SİSTEM DÜŞÜNCESİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Bu dersin sonucunda öğrencilere, sistem ve sistem düşüncesi incelenilerek  eleştirel bir bakış kazandırmak,  problem tanımlama konseptini ve ilgili sistemlerin yapılandırılmasının problem çözümündeki önemini öğretmek ve hard ve soft sistem düşüncelerinin anlatılması ile karmaşık sistemlerde nasıl çalışmaları gerektiği konusunda yeterlilik sağlamak amaçlanmaktadır.

IE5511 – KARAR ANALİZİ

Bu derste öğrencilerin; karar vermenin genel çerçevesi; birden fazla nitelikle karar verme teknikleri (kesikli ve sürekli alternatifli alan); birden fazla hedef matematiksel programlama; belirsizlik ve tercihlerini modelleme; interaktif yöntemler; analitik hiyerarşi süreci; etki diyagramları; oyun teorisi temelli yöntemler; gerçek hayat olgulardan stratejik karar problemleri gibi konularda yetkinlik sahibi yapılması amaçlanmaktadır.

IE5512 – ATIK YÖNETİMİ

Bu derste atık yönetimi ile ilgili temel kavramları, yasal mevzuatı, atık azaltımı, geri kazanımı, depolama ve nihai bertaraf proseslerini öğrenmek ve tehlikeli atıklarla kirletilmiş arazilerin temizlenmesi hakkında fikir sahibi olunması amaçlanmaktadır. Katı ve tehlikeli atık yönetiminin prensipleri, tehlikeli atıkların yönetimi ve tanımlanması, tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve arıtım prosesleri, yakma, hacim azaltılması, katılaştırma, depolama teknikleri, tehlikeli atık dökülen alanlarda ıslah çalışmaları, tehlikeli atıklardan enerji kazanımı, tehlikeli atık yönetiminin kanun ve yönetmeliklerdeki yeri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

IE5513 – MÜHENDİSLİK YÖNETİMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Bu ders mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Bu derste verimlilik, kaliteyi ve global anlamda rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmak için farklı yaklaşımlar ve modern yönetim sistemleri konusunda yetkinlik sahibi bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

IE5514 – İMALAT TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ

Bu derste mevcut imkânları en iyi şekilde değerlendirerek, kaynak israfının önlenmesi ve en az girdi ile en çok düzeyde çıktı (ürün ve hizmet) üretecek planlamanın yapılma esasları ve üretim tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu operasyonlar için gerekli teknolojik alt yapının kurulumu ve modern imalat yönemlerinin takibi konusunda öğrencilere gerekli bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.

IE5515 – GIDA TEDARİĞİ VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

Bu derste gıda tedariğinde bilgi teknolojileri, proje geliştirme, maliyet kontrolü, lojisitik yönetimi  ve depo yönetimi konularında yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.

IE5516 – ENDÜSTRİ 4.0 VE GELECEĞİ

Bu derste öğrencilere şu alanlarda yetkinlik kazandırılması hedeflenmiştir: Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları, Akıllı ve İşbirlikçi Robotlar, Büyük Veri ve Analizleri, Sanal Gerçeklik, Çağdaş Üretim Sistemleri ve Teknolojiler, Yapay Zeka, Üretimde Akıllı Yazılımlar, Siber Güvenlik, Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim, Modelleme ve Simülasyon.