Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Programının Amacı ve Uygulanması

MÜHENİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı

Farklı disiplinlerde eğitilmiş ve halen çalışmakta olan ya da yeni mezun mühendislerin, ileri teknolojilere dayalı sanayi kuruluşlarında gelecekte ürün ve süreç tasarım, geliştirme ve yönetme konusunda liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Ar-Ge Merkezleri ile TÜBİTAK teşvikleri sonucunda Lisansüstü dereceli Ar-Ge personeli gereksinimini her geçen gün daha da artmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilere teknolojiyi yakından takip edebilme, edindikleri bilgileri teknolojiye katkı sağlamak için kullanabilme, yenilikçi düşünebilme, takım çalışmasına yatkınlık yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Sanayide çalışan Lisans dereceli mühendislerin değişen mesleki gelişim gereksinimleri ve özellikle üretim odaklı mühendislik faaliyetlerinin giderek tasarım odaklı ürün geliştirme faaliyetlerini de kapsaması sonrası ortaya çıkan formasyon eksikliklerinin giderilmesine olanak sağlayacaktır.

Programın Uygulanışı

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi 2. Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı A.Y.B.U Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak ve  hafta içi akşam saatlerinde yürütülmektedir.

Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili kısmına uyarınca toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders ve 1 adet dönem projesi dersinden oluşmaktadır. Öğrenciler programı birbirini izleyen 3 dönem içinde tamamlayacaktır. Her bir dönem 12 hafta olup, dönemlerin son haftası dönem sonu sınavlarına ayrılmıştır. Öğrenciler ilk iki dönem 5'er dersten ve son dönem dönem projesinden sorumlu olacaklardır. Her öğrenci programın tanımlanan amaç ve kapsamına uygun olan ve kendisine atanmış danışmanının uygun göreceği bir konuda Mühendislik ve Teknoloji  Yönetimi Projesi yapacaktır. Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesinin değerlendirilmesi, çalışmayı yöneten danışman öğretim üyesi/görevlisi ve Program Yürütme Kurulu tarafından seçilecek diğer iki öğretim üyesi/görevlisi tarafından "Başarılı" veya "Başarısız" şeklinde yapılacaktır. Başarısız olunması durumunda, başarılı olana dek bu dersin yeniden alınması gerekir.