YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU’NA ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

Aday Öğrencilerin,

3. sınıf ve üzeri lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim görüyor olması, başvuru dosyasında  niyet mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgelerin olması şartlarını taşımak üzere, 15 Mart 2019 tarihine kadar AYBÜ Kalite Komisyonuna iletilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNA ÖĞRENCİ ÜYE BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE1-(1)Bu ilke ve esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu’na öğrenci üye belirlenmesine ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE2-(1)Bu ilke ve esaslar, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin 5. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Başvuru

MADDE3-(1)Türkiye’de faaliyet gösteren vakıf veya devlet yükseköğretim kurumlarının3. sınıf ve üzeri lisans veya lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrenciler, öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna niyet mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunur. Öğrenci üyenin belirlenmesi

MADDE 4-(1) Yükseköğretim kurumları, öğrenci başvurularını inceleyerek aralarından birini aday öğrenci üye olarak belirler.

(2) Aday öğrenci üyeye ilişkin başvuru sürecindeki bilgi ve belgeler, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulunca belirlenen tarihe kadar Yükseköğretim Kalite Kuruluna iletilir.

(3) Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarınca iletilen öğrenci üye adaylarını kalite güvencesi konusundaki deneyimlerini dikkate alarak değerlendirir ve içlerinden birini Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi olarak belirler.

Görev süresi

MADDE 5 -(1)Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Temsilcisinin görev süresi bir (1) yıldır. Bu süre, Yükseköğretim Kalite Kurulunun Öğrenci Temsilcisini belirlediği tarih itibarıyla başlar.

Yürürlük

MADDE 6-(1) Bu ilke ve esaslar, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kabul edildiği  tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 7-(1) Bu ilke ve esaslar, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.