Doç. Dr. Akartürk KARAHAN

 

 

 

I.

Adı Soyadı (Unvanı)

Akartürk Karahan (Doç.Dr.)

Doktora:

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

E-posta: (kurum/özel)

akartrk@yahoo.com

Web sayfası

 

Santral No:

0312-324 15 55

Dahili No:

 

Fax:

0312-324 15 05

Cep Telefonu:

 

İş Adresi:

Çankırı Cd. Çiçek Sk. No: 3/2 06030 Ulus-Ankara

Yazışma Adresi:

Cinnah Cad. No: 16/A Çankaya ANKARA

Bölümü/Anabilim Dalı:

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Dili

İdari Görevi:

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

II.

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Eğitim Fakültesi, 1999

Yüksek Lisans

Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009

Yabancı Diller

İngilizce (KPDS 2004/60; ÜDS 2004/72)

Üyelikleri

 

Araştırma ve Çalışma Alanları

Tarihsel Türk Lehçeleri, Eski Türkçe, Orta Kıpçakça, Sözcükbilim, Sözlükbilim

Özel ilgi alanları

 

Lisans Tezi

 

Yüksek Lisans Tezi

Akartürk Salman, Tirkiş Cumageldiyev’in Mehekdaş Romanı Örneğinde Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarma Problemleri, Niğde, 2002.

Doktora Tezi

Akartürk Karahan, Dīvānu Lüġāti’t-Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, Ankara, 2009.

 

Akademik ve Mesleki Geçmiş

Araş.Gör.

Niğde Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Lehçe ve Edebiyatları Anabilim Dalı (1999 – 2003)

Araş.Gör.

Ankara Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı (2003-2009)

Yrd.Doç.Dr.

Niğde Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Lehçe ve Edebiyatları Anabilim Dalı (2009-2011)

Yrd.Doç.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı (2011-)

 

 

 

YAYINLAR

1.      KİTAP

Akartürk Karahan, Dīvānu Lüġāti’t-Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçeleri, Türk Dil Kurumu, Ankara (basım aşamasında).

 

2.      ÇEVİRİ KİTAP

 

3.      KİTAPTA BÖLÜM

 

4.      MAKALELER

KARAHAN (Salman), Akartürk (2001), “Türkmen Türkçesinde Hal Eklerinin Biribirinin Yerine Kullanılması”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S: 10, p. 359-364.

KARAHAN, Akartürk (2006), “Memlûk- Kıpçak Türkçesi Sözvarlığı: Yansıma Fiiller Üzerine Bir İnceleme”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S: 20, 2006/Güz, p. 105-124.

KARAHAN, Akartürk (2006), “Tarihî Türk Dilinin Sözvarlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine”, Bilkent Üniversitesi l. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2006, s.1-12.

KARAHAN, Akartürk (2008), “Et-tuhfetu'z-zekiyye fi’l-lugati't-türkiyye’de Alet İsimleri”, l. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı öğrenci Kongresi TUDOK 2006 11-13 Eylül 2006 İstanbul Kültür üniversitesi Ataköy-İstanbul Bildiriler, İstanbul, s.51-62.

KARAHAN, Akartürk (2009), “Dįvānü Luġāt-it Türk’e Göre Çiğil Lehçesi ve Karahanlı Yazı Dili ile İlişkisi”, Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, p. 467-477.

KARAHAN, Akartürk (2009), “Kâşgarlı"nın Gözlemlerinde XI. Yüzyıl Türk Ülkeleri”, Akademik Araştırmalar Dergisi Journal of Academic Studies, S: 39 /Kasım 2008-Ocak 2009, p. 99-107.

KARAHAN, Akartürk (2009), “İlk Türk Lehçeleri Sözlüğü: Dīvānu Luġāti’t-Türk ve Lehçe Söz Varlığına Bakış”, Turkish Studies. International Periodical For The Languages , Litarature and History of Turkish or Turkic, S: 17, Volume: 4/4, Summer 2009, p. 650-691.

KARAHAN, Akartürk (2010), “Ali Püsküllüoğlu”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, (Özel Sayı: 700. Sayı) S: 700, 2010/Nisan, p. 503-506.

 

KARAHAN, Akartürk (2010), “Emin Özdemir”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, (Özel Sayı: 700. Sayı) S: 700, 2010/Nisan, p. 543-550.

 

KARAHAN, Akartürk (2011), “Ağ Kümesi Adlarının İçerik İlişkisi Üzerine”, I. Uluslar arası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale, p. 197-206.

 

5.      ÇEVİRİ MAKALE

 

6.      SANAT/EDEBİYAT DERGİLERİNDE MAKALE/YAZI/ÇEVİRİ

 

7.      ESER TANITIMI

KARAHAN (Salman), Akartürk (2002), “Ufuk Tavkul, Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayını:770, Ankara 2000, VII+510 s.”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S: 13, Bahar.

KARAHAN, Akartürk (2009), Mehmet Vefa Nalbant, Divanü Lugati’t-Türk Grameri-I İsim, Bilgeoğuz Yay., İstanbul, 2008, 293 sayfa, ISBN: 978-605-5965-21-1”, Dil Araştırmaları Dergisi, S: 4 Bahar.

KARAHAN, Akartürk (2009), “Paşa Yavuzarslan, Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü, Tiydem Yayıncılık, Ankara, 2009, 333s”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S: 26, 2009/Güz, p. 261-264.

 

8.      ANSİKLOPEDİ MADDESİ

 

9.      SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 “Et-tuhfetu'z-zekiyye fi’l-lugati't-türkiyye’de Alet İsimleri”, l. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı öğrenci Kongresi TUDOK 2006 İstanbul Kültür üniversitesi Ataköy-İstanbul (11-13 Eylül 2006).

Tarihî Türk Dilinin Sözvarlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine”, Bilkent Üniversitesi l. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara / TÜRKİYE (26-27 Eylül 2006).

Kazan and the Altaic World” Permanent International Altaistic Conference (PIAC 50th), Kazan, TATARİSTAN/ RUSYA (01-06 Temmuz 2007).

Dįvānü Luġāt-it Türk’e Göre Çiğil Lehçesi ve Karahanlı Yazı Dili ile İlişkisi / Chigil Dialects and its Relation with Qarakhanid Literary Language According to Diwan Lughat at-Turk”, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu “Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi” Ankara/ TÜRKİYE (28-30 Mayıs 2008)

 “As a Traveller, Mahmud Kashgari, and Turkic Homelands from Kashgari Perspective”, Permanent International Altaistic Conference (PIAC 51th), Bucharest/ ROMANYA. (July 27th – August 1st, 2008)

Kaşgârlı Mahmud'un Kayıtlarındaki İdil Boyu Türk Toplulukları ve Dilleri Üzerine Bir Değerlendirme”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara/ TÜRKİYE (20-24 Ekim 2008).

“Kâşgarlı Mahmud’un Dįvānına Lehçe Bilimi Açısından Bir Bakış”, Gençliğin Gözüyle Kâşgarlı Mahmud  ve Dįvānü Luġāt-it Türk Sempozyumu, Adana/TÜRKİYE (4-5 Aralık 2008).

Genel Ağdaki Bazı Site Adlarının İçerikle İlişkisi Üzerine”, Uluslar arası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Sempozyumu, Kırıkkale/ TÜRKİYE (16-17 Nisan 2009).

Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten Hareketle XI. Yüzyıl Türk Siyaset Dili”, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul/ TÜRKİYE (26-27 Ekim 2009).

 

(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();