Prof. Dr. Funda TOPRAK

 

 

1.1. Adı Soyadı    :Funda TOPRAK

 

1.2.Doğum Yeri ve Tarihi: Gümüşhane 15.12.1972

 

1.3. Medeni Durumu, çocuk sayısı : Evli, 2 çocuk

 

1.4. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

 

1.5. Eğitimi:

     11.05.2012     Prof.Dr. Olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesine atanma.

     28.12.2006    Türk Dili Doçenti Ünvanını alma.

     12.10.2002    Eski Türk Dili Doktoru Ünvanını alma (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih

                          Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Ana    

                          Bilim Dalı)

    1997              Türk Dili Yüksek Lisans (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

    1994              Lisans Mezuniyet (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve

                           Edebiyatı Bölümü)

 

1.6. Çalıştığı Kurumlar :

 

                          04.06.2012 ‘den beri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı

 

                        28.12.2006-2012  Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe

                        Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi  Doçent.

 

                        5.10.2005’den itibaren Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe

                        Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent.

02.04.2004-15.06.2005 Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında  YÖK Kanununun 38. Maddesi uyarınca görevlendirme.

03.03.2003-15.10.2003 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Dr. Araştırma Görevlisi olarak görev yapma,

16.10.2003-01.04.2004 Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel müdürlüğünde YÖK Kanununun 38. Maddesine göre görevlendirilme

15.09.1997-12.10.2002 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine Doktora eğitimi için YÖK Kanununun 35. maddesine göre görevlendirme. 

31.08.1994-10.09.1997 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevliliği.

 

II. KİTAPLAR :

 

Harezm Türkçesinde Fiil , ISBN 975-6151-13-7 Ankara 2005.

 

XVII.Yüzyıla Ait Bir İncil Tercümesi (İnceleme-Metin-Sözlük) ISBN 9750086708 Ankara 2006.

III. MAKALELER VE BİLDİRİLER  

 

F.Toprak  “Harezm Türkçesinde İkilemeler” Journal of Turkish World Studies ,V/2İzmir 2005, s.277-292.

 

F.Toprak “Kıpçak Türkçesine  Ait Sözlük ve Eserlerde Geçen Alet- Eşya İsimleri” EKEV Academic Review Social Sciences,Y.6; N.11, Spring 2002, s.165-186.

 

F.Toprak “Kıpçak Türkçesi  Eser  ve Sözlüklerinde Geçen Giysi ve Süs Eşyası İsimleri” EKEV Academic Review Social Sciences,Y.6; N.13,  Winter 2002, s.283-294.

 

F.Toprak “Türkçede -GIr~-GUr Ekinin Kullanımı ve Divanü Lugati’t-Türk’teki Farklı Fonksiyonları ” EKEV Academic Review Social Sciences,Y.7; N.14, Winter 2003, s.237-244.

 

F.Toprak “Harezm Türkçesi ve Kıpçak Türkçesi Metinlerinin Söz Varlığı (Fiil) açısından Karşılaştırılması” EKEV Academic Review Social Sciences Y.9,N.25, Fall 2005, s.287-305.

 

F.Toprak “Harezm Türkçesi ve Fiillerin Özellikleri” Türk-Kırgız Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.13, Bişkek-2003, 105-118.

 

F.Toprak “Divanü Lugati’t-Türk’te Kıpçakça Kaydıyla Verilen Kelimelerin Tarihi Kıpçak Söz Varlığı  İçindeki Yeri”  Türkoloji Dergisi,XVI.C, 2. Sayı, Ankara 2003, 79-90.

 

F.Toprak “Kıpçaklar ve Kıpçak Dil Yadigarları” Avrasya Etüdleri, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yay. 27-28, Sonbahar 2005, 203-218.

 

F.Toprak “Türkçenin Tarihî Söz Varlığında Helâl-Haram Sevap-Günah Terimleri” Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, IV( 2007), 81-95.

F.Toprak “Türklerde Kozmoloji Bilgisi ve Yıldız İsimlerinin Etimolojisi Üzerine Bir Deneme”TİKA I. Uluslar arası Türkoloji Sempozyumu Bildirileri, 31 Mayıs-4 Haziran 2004 Ukrayna –Kırım,  s.20-28.

 

F.Toprak “Kitab-ı Mukaddesin İlk Türkçe Çevirileri” V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 20-26 Eylül 2004 Ankara, s.2881-2898.

 

F.Toprak “Religious Terms in Karakhanic, Kahrezm and Kiptcahk Turkish” s.215, International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS) XXXVII, Moscow-2004.

 

F.Toprak “ Andelib’in Destanlarında Dil ve Üslup Özellikleri” I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 09-15 Nisan 2006, İzmir.

 

F.Toprak “Anadolu’da Düğünlerde Hediyeleşme Geleneği ve Hediyeleşme Karşılığı  Kullanılan Kelimeler” Hediye Sempozyumu 16-17 Kasım 2005, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Enstitüsü İstanbul.

 

F.Toprak “Ölüme Uzanan Yolda Helal, Haram, Sevap ve Günah Terimleri” Uluslar arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, 25-26 Kasım 2004, Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, İstanbul.

F.Toprak “Aral-Hazar Grubu Türk Lehçelerinde Hal Eklerine Bir Bakış” Uluslar arası Türklük Bilgisi Sempozyumu 25-27 Nisan 2007 Erzurum.

 

F.Toprak “Harezm Türkçesinde Zarf Fiiller ve Fonksiyonları” Türk Dünyasında Sosyal Bilimler Celalabat Kommersiyalık Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi, Celalabat-Kırgızistan, 5-10 Haziran 2005

 

F.Toprak “Defter-i Cengiz-namede Boy Nişanları ve Damgalar” Kazakistan ve Türkiyenin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu 21-26 Mayıs 2007, Almaata-Kazakistan.

 

F.Toprak “Sivas Ağzında Eski Türkçe Kelimeler” Cumhuriyetin 80. yılında Sivas Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2003, Sivas.,s.597-615.

 

F.Toprak “Dilbilgisinde Çağdaş Dilbilim Kuramlarının Önemi ve Türkçe Dilbilgisi Kitaplarının Bu açıdan Değerlendirilmesi”A.Ü TÖMER Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Sempozyumu 5-6 Haziran 1998 Gaziantep,  s.87-92.

 

F.Toprak “Ali Ufki Bey, Eserleri ve Türk Diline Katkıları” II.Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, A.Ü DTCF, 24-26 Mayıs 2004.

 

Funda Toprak,   “Defter-i Cengiznamede Boy Nişanları ve Damgalar”, Turkish Studies,,Vol6/1 Winter 2011, s.555-574.

 

Funda Toprak, “Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Okuma Parçaları ve Diyaloglar Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, XXIX, (Bahar 2011), 11-24.

 

Funda TOPRAK, “İlk İslâmi Metinlerde Sinonim Alıntılar ve Türkçe’de Alıntı Katmanları Üzerine Değerlendirmeler”, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir 2011, s. 877-883.

 

Funda TOPRAK, “Orhun Yazıtlarından Anadolu Ağızlarına Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları ve İki Örnek Fiil” , III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, II, 831-835.

 

Funda TOPRAK, Atasözleri Bağlamında Türk Kültüründe Kadının Algılanışı, II. Ulusal Konya-Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, Ereğli, 13-14 Mayıs 2010.

 

Funda TOPRAK, “Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama Becerileri            -Selçuk Üniversitesi Örneği- Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara 15-17 Aralık 2011.

 

 

Funda TOPRAK, “Kadı Burhaneddin’in   Şiirlerinde Bir Uslûp Özelliği Olarak Soru Cümleleri”  Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Uluslar arası Çalıştayı                                                      Sivas, 13-15 Ekim 2011. 

 

Funda TOPRAK, “Rabguzi’nin Kısasü’l  Enbiya’sındaki Yaratılış Destanı ve Kaynaklardaki Arka Planı Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu İzmir-Aralık 2011.

 

Funda TOPRAK “Son Dönem Çağatay Şairlerinden Hoca Nazar Hüveyda ve Şiirlerinin Dil Özellikleri” VII.Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, 24-28 Eylül  2012 Ankara.

 

Funda TOPRAK “DLT’de İşteş Çatılı Fiillerden Yola Çıkarak Türkçede İşteşlik Kavramının Fonksiyonları”, II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu – Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi, Ankara 28-30 Mayıs 2008.

 

 

IV.ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

 

Funda TOPRAK “Ramstedt, Gustav John”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2007,  XXXIV, 454.

 

V. VERİLEN DERSLER

Türk Dili Tarihi

Karşılaştırmalı Metin İncelemeleri (Yüksek Lisans)

Eski Türkçe

Orhun Türkçesi

Türklerde İnanç Metinleri ve Metinlerin Söz Varlığı (Yüksek Lisans)

Genel Dilbilim Dersleri

Çağatay Türkçesi

Harezm Kıpçak Türkçeleri

Ali Şir Nevayi Araştırmaları (Doktora)

Eski Türkçeden Günümüze Terim Yapma Yolları (Doktora)

 

VI. İLETİŞİM ADRESİ

Prof.Dr.Funda TOPRAK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Cinnah Caddesi No.16 Çankaya-ANKARA

 

E-Posta: fundatoprak@ybu.edu.tr
              fundatoprak25@hotmail.com

Tel:0532 3449768 // 0505 8179278

(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();