Genel Bilgiler

Ankara Yıldırım Beyazıt Hukuk Fakültesi 21 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuş ve takip eden ilk eğitim öğretim yılında aldığı 100 öğrenci ile eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Sadece lisans eğitiminde değil, lisansüstü eğitimde de Türkiye’de eğitimin kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Hukuk Fakültesi, yüksek lisans programlarına da öğrenci almış ve eğitime başlamıştır. Fakültemiz, lisans ve/veya lisansüstü derecelerini Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almış, tecrübeli, genç ve dinamik bir öğretim kadrosuna sahiptir.


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bilimsel veriler ışığında çağımızın ihtiyacına cevap veren araştırma ve uygulama faaliyetleri ile hukukun ve hukuk devletinin gelişmesine katkıda bulunacak, güncel konulara duyarlı donanımlı hukukçu yetiştirmek amacıyla hareket etmektedir.


Yüksek öğrenim gören bireylerin en az bir yabancı dili ileri düzeyde bilmesinin bir gereklilik olduğundan hareketle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak öğrencilerin gelecekte yaşayacakları dil sorununu şimdiden çözüme kavuşturacak bir müfredat hazırlanmıştır. Hukuk Fakültesinde %30 İngilizce eğitimi 2011- 2012 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimize sunulmaya başlanmıştır. Meslek İngilizce dersleri ise 4 yıl boyunca devam edecektir. Ayrıca öğrencilere seçmeli olarak ikinci bir dil imkânı da tanınacaktır. Yani öğrenci İngilizceyi çok iyi öğrenmiş olacağı gibi, ikinci bir dili de öğrenecektir.
Fakültemizde, günümüzde yeni gelişen ve piyasada önemli kabul edilen rekabet hukuku, enerji ve Telekom hukuku, patent hukuku gibi dersler seçimlik ders olarak okutulacaktır. Ayrıca uygulamaya ağırlık verecek olan fakültemiz, avukatlık hukuku derslerini de okutmayı amaçlamaktadır. Bu derslerle hukukçu adayı öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra dosya inceleme, dilekçe yazma gibi konularda tecrübe sahibi olacaktır.
Özetlemek gerekirse, fakültemizi diğer fakültelerden farklı kılan üç unsur bulunmaktadır. İlki İngilizce ile birlikte, bir ikinci dilin öğretilmesi, ikincisi yeni gelişen hukuk dallarının seçmeli ders olarak okutulması ve son olarak da öğrencilerimizin mezun olduktan sonra, mesleki sıkıntı çekmemesi için uygulama derslerinin konulmasıdır.

Fakültemizde iki bölüm vardır. Bölümler farklı eğitim programı ve farklı diplomalar veren bir nitelik taşımamaktadır. Diğer bir çok hukuk fakültesinde olduğu gibi fakültemizde de kamu ve özel hukuk olmak üzere iki temel bölüm yer almaktadır.


Fakültemiz Kamu Hukuku bölümünde sekiz anabilim dalı bulunmaktadır.

1. Anayasa Hukuku
Anayasa hukukunun temelde iki boyutu vardır. Bunlardan ilki devletin esas teşkilatına ilişkindir. Bu boyutta anayasa hukuku, yasama, yürütme ve yargı gibi devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bu organlar arasındaki ilişkileri inceler. İkinci boyutta ise anayasa hukuku birey ile devlet arasındaki ilişkiyi temel hak ve hürriyetler ekseninde inceler. Bu boyutta bireylerin temel hak ve hürriyetleri anayasalarla güvence altına alınmaktadır. Anayasa hukukunun genel teorisi içinde, anayasa hukuku belirli bir ülkeye ait düzenlemelerden bağımsız olarak, genel ve soyut bir biçimde ele alınmakta; tüm siyasal sistemlerde geçerli olan evrensel düzenlemeler karşılaştırmalı hukuk ve uluslararası düzenlemeler ekseninde incelenmektedir. Türk anayasa hukuku içinde ise, tarihten günümüze Türk anayasa hukukunun gelişimi ve halen yürürlükte olan anayasa çerçevesinde devletin temel organizasyonu ve temel hak ve hürriyetler rejimi ele alınmaktadır.

2. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Ceza hukuku, Türk Ceza Kanununda yer alan sistematik doğrultusunda genel ve özel hükümler olarak iki bölüm halinde ele alınmaktadır. Genel hükümler, ceza hukukunun temel ilkeleri ile suç ve yaptırım teorilerini, özel hükümler ise, ceza mevzuatında düzenlenen belli suç tiplerini içermektedir. Ceza muhakemesi hukuku kapsamında ise muhakeme ilkeleri, işlem ve süjeleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, koruma tedbirleri ve ispat gibi konular ele alınmaktadır. Sağlık hukuku, adlı tip ve kriminoloji, ceza ve ceza muhakemesi hukuku ile yakından ilgili hukuk dallarıdır.

3. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Hukuk felsefesi, hukukun felsefi gelişimini, hukuku etkileyen düşünsel mirası inceleyen ve pozitif hukuku felsefi mahiyette eleştiriye tabi tutarak, onun sağlam bir zemine oturmasını amaçlayan bir alandır. Hukuk sosyolojisi ise yürürlükteki hukuk - insan ilişkisini inceleyen ve bu etkileşimin sonuçlarını ampirik veriler ışığında değerlendiren bir alandır. Yine bu alan modern sosyolojinin gelişimini ve bugününü ele alarak hukukun bu düşünsel veriler çerçevesinde değişimini incelemektedir. Her iki alan da felsefe, sosyoloji, tarih, antropoloji, sosyal psikoloji, siyasi tarih, siyaset bilimi ve dinler tarihi ile yakın ilişki içindedir.

4. İdare Hukuku
İdare hukuku, idarenin teşkilâtına, faaliyetine, personeline ve denetimine uygulanan hukuku ifade etmektedir. İdare hukuku, diğer hukuk dallarının aksine, yeni gelişen bir hukuk dalıdır. Bunun temel sebebi, idarenin faaliyetine, teşkilatına ve denetimine uygulanan kurallardan oluşan “idare hukuku” kavramının, hukuk devleti anlayışı ile birlikte ortaya çıkmış olmasıdır. İdare hukuku yeni bir hukuk dalı olmakla birlikte hukuk devleti anlayışındaki gelişme ve değişmelere paralel olarak sürekli gelişmekte ve genişlemektedir. İdare hukuku kurallarını Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu gibi tek bir çatı altında toplayan herhangi bir kanun mevcut değildir. Bu durum, idare hukuku kurallarının çok geniş ve dağınık olmasından kaynaklanmaktadır. Buna rağmen başta Anayasa olmak üzere çeşitli kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, mahkeme kararları, milletlerarası antlaşmalar ve genelge, yönerge, tamim gibi diğer düzenleyici işlemler idare hukukunun başlıca kaynaklarını oluşturmaktadır. İdare hukukunun inceleme alanı içinde, kamu hizmeti ve kamu yararı kavramı, idarî teşkilat ve işleyişi, kamu tüzel kişiliği, kamu iktisadi teşebbüsleri, idarî işlem ve eylemler, idarî sözleşmeler, kolluk kavramı, kamu malları ve kamulaştırma, kamu görevlileri ve kamu ihale usulleri yer almaktadır. İdarî yargılama hukukunun temel konuları ise; kamu hizmeti ile yükümlü olan idarenin kamu hizmetini ifa ederken gerçekleştirdiği idarî işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunu denetlemekle görevli idarî yargı organları, bu organların yargılama yaparlarken uyacakları usul ve esaslar ve bu usuller uygulanırken ortaya çıkan problemlerdir.

5.Mali Hukuk
Mali Hukuk; kamu maliyesi, vergi hukuku ve bütçe hukuku başlıkları altında devletin gelirlerinin ve giderlerinin yönetimini, harcamalarının finansmanını ve diğer varlık ve borçlarının idaresini hukuk zemininde inceleyen bilim dalıdır. Hukuk bütününün bir parçası olarak mali hukuk; anayasa ve idare hukuku, muhakeme, yargılama ve usul hukuku, ticaret ve ceza hukukuyla bitişiktir. Mali hukuk teorisi iktisat, maliye, muhasebe bilimleriyle de temelden bağlantılıdır.

6. Milletlerarası Hukuk
Milletlerarası hukuk (international law) uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü olarak tanımlanır ve devletler genel hukuku veya uluslararası kamu hukuku olarak da isimlendirilir. Uluslararası toplum üyeleri; uluslararası alanda hak ve borç sahibi, haklarını doğrudan uluslararası alanda koruma ehliyetine sahip devletler ve uluslararası örgütlerdir. Devletler milletlerarası hukukun aslî süjeleri, uluslararası örgütler ise devletler tarafından meydana getirilmiş süjelerdir. Milletlerarası hukuk, ilk olarak birbirleriyle ticaret yapan bağımsız devletler arasında doğmuş ve gelişmiştir. Milletlerarası hukuk kapsamında öncelikle milletlerarası hukuk teorisi, milletlerarası hukukun kaynakları ve bunların iç hukuka etkileri yer almaktadır. Bu kapsamda yer alan diğer konular ise, milletlerarası hukukun kişileri, milletlerarası hukuk kişileri arasındaki ilişkiler (diplomatik ilişkiler, konsolosluk ilişkileri, uluslararası sorumluluk, uluslararası uyuşmazlıklarda çözüm yolları), mekânların (milletlerarası denizler, akarsular, göller, hava ve uzay) milletlerarası rejimidir.

7. Hukuk Tarihi
Hukuk tarihi anabilim dalı altında iki alan yer almaktadır. Roma hukukunda şahıs, aile, eşya ve borçlar hukuku ile ilgili kurumlar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Türk hukuk tarihinde ise genel olarak İslamiyet öncesi ve sonrası Türk devletlerinde uygulanan hukuk rejimleri, ticaret hayatını ve sosyal hayatı düzenleyen maddi ve şekli hukuk kuralları yer almaktadır.

8. Genel Kamu Hukuku
Genel Kamu Hukuku; en genel anlamıyla, birey, toplum ve devletin birbirleri arasındaki ilişkileri hukuki bir perspektif bağlamında inceleyen hukuk dalıdır.
Diğer bir ifadeyle; Genel Kamu Hukuku; iktidar kavramının yapısını, iktidar kavramının kapsamını, sınırlarını, değişim ve dönüşümünü; gerek iktidar erkine sahip olan gerek iktidar erkine tabi olan kişi, kurum ve topluluklar ölçeğinde olmak üzere iki yönlü bir şekilde inceler:
İlkin; devlet ve iktidar kavramlarının ortaya çıkışı, tarihi ve sosyolojik temelleri, devlet kavramının yapısı, unsurları, organları, işleyişi; genel anlamda bütün tarihi perspektif, özel anlamda ise yakın tarihi dönemdeki globalizasyon süreci içinde devlet kavramının uluslararası nitelik kazanarak gelişimi ve dönüşümü, bu bağlamda uluslararası ve uluslarüstü kurum ve kuruluşların yeni iktidar ilişkilerini inşa edici ve biçimlendirici özellikleri; genel kamu hukukunun inceleme alanı dahilinde yer almaktadır.
İkinci olarak; devlet ve iktidar kavramı perspektifinde, egemenlik kavramının muhatabı olan bireylerin, hem bireysel hem de kolektif anlamda iktidar karşısındaki konumları ve bu konumların dönüşümü de Genel Kamu Hukuku’nun inceleme alanını teşkil etmektedir. Bu anlamda; serf, tebaa, vatandaş olgularının kavramsal kodları çerçevesinde, bireylerin toplumsal hayat içinde iktidarla kurdukları ilişki ve iktidar karşısındaki konumları, hukuki bir perspektif bağlamında, tarihi süreç içinde ele alınır.
Bu noktadan hareketle, insan hakları kavramının doğuşu, gelişimi, içeriği ve de facto biçimde iktidarı sınırlayıcı yönü; Genel Kamu Hukukunun inceleme alanını teşkil eden konular olmaktadır.

 

Fakültemiz Özel Hukuk bölümünde yedi anabilim dalı yer almaktadır.

1. Medeni Hukuk
Medeni hukuk, kişilerin toplum hayatındaki bütün eylem, işlem ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününü ihtiva etmekte, bu kapsamda, bir ülkede yaşayan vatandaşların kişisel durumlarını, ailevi ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, ölümlerinden sonra miraslarının akıbetini düzenlemektedir. Türkiye’de medeni hukuk kuralları, Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir. Medeni Kanun, “başlangıç”, “kişiler hukuku”, “aile hukuku”, “miras hukuku” ve “eşya hukuku” olmak üzere beş ayrı bölümden oluşmaktadır. Borçlar hukukuna ilişkin hükümler, Medeni Kanun’dan ayrı bir şekilde Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Borçlar hukuku da, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk bölümüdür. Borçlar hukukunun başlıca konuları, borç ilişkisinin doğumu, hükümleri, türleri ve sona ermesidir. Bunların dışında sağlık hukuku, tüketici hukuku, inşaat hukuku gibi alanlar da medeni hukuk ile yakından ilgili alanlar olarak kabul edilmektedir.

2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve sosyal güvenlik hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere iki ana kısım yer almaktadır. İş hukukunda genel olarak, işçi ile işveren arasındaki ilişki ele alınmakta ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar düzenlenmektedir. İş hukuku, bireysel ve toplu iş hukuku olarak iki başlık altında incelenmektedir. Bireysel iş hukuku kapsamında iş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi, iş sözleşmesinden doğan borçlar, işin düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği ele alınmaktadır. Toplu iş hukuku kapsamında ise, sendikaların kurulması ve işleyişi, toplu iş sözleşmesi ve toplu uyuşmazlıklar ele alınmaktadır. Sosyal güvenlik hukukunda ise, belirli risklerin ekonomik sonuçlarına karşı bireylerin korunması ele alınmaktadır. Bu kapsamda, sosyal güvenlik hukukunun temel kavramları, kısa vadeli-uzun vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası ele alınmaktadır.

3. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Mahkemeler teşkilatı, mahkemelerin görev ve yetkisi, dava, tahkikat, deliller, yargılama usulleri, davadaki özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm ve tahkim konuları medeni usul hukukunun; icra organları, genel haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip konuları ise icra iflas hukukunun alanında girmektedir. Tahkim hukuku, avukatlık hukuku, noterlik hukuku, adli yazışma, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi alanlar medeni usul ve icra iflas hukuku ile yakından ilgili alanlardır.


4. Milletlerarası Özel Hukuk
Milletlerarası özel hukukun temel konusu, yabancı unsurlu olay ve ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların çözülmesidir. Bu kapsamda; vatandaşlık, yabancılar, kanunlar ihtilafı ve milletlerarası usul hukuku alt disiplinleri milletlerarası özel hukuku alanı içinde yer alır. Bunlardan vatandaşlık hukuku, vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usulleri düzenleyen hukuk kurallarını içermektedir. Yabancılar hukuku, ülkede bulunan yabancıların hangi hak ve özgürlüklerden yararlanıp yararlanamayacaklarını gösteren maddi hukuk kurallarından oluşmaktadır. Kanunlar ihtilafı hukuku, yabancı unsurlu uyuşmazlıkların çözülmesinde hangi kuralların uygulanacağını belirlemeye yönelik kuralları ihtiva etmektedir. Milletlerarası usul hukuku kapsamında ise, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yetkisini tespit eden usul kuralları, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ile milletlerarası tahkim konuları yer almaktadır.

5. Ticaret Hukuku
Ticaret hukuku, toplum hayatı içindeki ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk kurallarını içermektedir. Bu faaliyetler, bireysel ticari ilişkiler, ortaklık ilişkileri ve kurumsal ilişkiler olarak sınıflandırılabilir. Ticaret hukukunun temel dayanağı olan Türk Ticaret Kanununda yer alan tasnife uygun olarak bu kapsamda ticarî işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, deniz ticareti hukuku ve sigorta hukuku dalları yer almaktadır. Fikri mülkiyet hukuku, sermaye piyasası hukuku, rekabet hukuku, bankacılık hukuku, tahkim hukuku gibi hukuk dalları da ticaret hukuku ile çok yakın ilişkili hukuk dallarıdır.

6. İslam Hukuku
İndirilişinden itibaren kendisine tabi olanların birey ve toplum hayatını zirve noktalara taşıyan İslam, insan fıtratına en uygun kaideleri sunmuştur. Yaklaşık 1400 yıllık serüveni içerisinde Avrupa’nın İber Yarımadası ve doğu kısmını, Uzak Doğu Asya’yı, Afrika’nın kuzey ve iç bölgelerini, Orta ve Ön Asya topraklarını etkilemiştir.
Üniversitemiz bünyesinde ayrı bir anabilim dalı tesis edilen İslam Hukuku, daha çok özel hukuk ağırlıklı bölümüyle anlatılacaktır. Ders içeriği olarak, İslam’da kişiler hukuku; aile hukuku (evlenme, boşanma ve diğer sona erme halleri, velayet, nesep, nafaka vs.), miras hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku, evkaf hukuku gibi bugün için de özel hukuk başlığı altında incelenen konular irdelenecektir.

7. Karşılaştırmalı Hukuk (Comparative Law , Rechtsvergleichung)
Karşılaştırmalı hukuk, farklı devletlerin hukuk sistemlerini karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyan hukuk dalıdır. Günümüzde, teknolojinin gelişimine paralel olarak, devletler diğer devletlerde kabul edilen yeni düzenlemelerden sıklıkla etkilenmektedirler. Bu durum, yeni oluşumlara ilişkin olarak, her devletin kendi hukukunu yenilemesi ve değiştirmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Karşılaştırmalı hukuk, yabancı hukuk sistemlerindeki kavramları açıklayarak, onların farklı ya da benzer yanlarını ortaya koyarak, pozitif hukuka katkıda bulunmaktadır. Karşılaştırmalı hukuk, hukuk