Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Yönetmelik

8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29320

YÖNETMELİK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÖÇ POLİTİKALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve AraştırmaMerkezinin  amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, farklı disiplin alanlarının imkânlarından yaralanarak bilimsel ve akademik nitelikte faaliyet alanlarına yönelik araştırma yapmak, bunlara yönelik politika ve strateji önerileri geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:

a) Türkiye’ye veya Türkiye’den dış ülkelere yönelik veya Türkiye’nin içinde meydana gelen göç ve insan hareketliliklerini izlemek, takip etmek; bu konularda araştırmalar, projeler hazırlamak, yürütmek ve raporlar hazırlamak.

b) İç, dış, zorunlu, gönüllü göçler, kitlesel ve genel insan hareketlikleri, iş ve işçi hareketlilikleri gibi göç ve insan hareketliliği olgusunun farklı alanlarında ulusal ve uluslararası kamu-özel kurum ve kuruluşlar ile ortak bilimsel ve akademik faaliyetler yürütmek.

c) Amaçlarına yönelik Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yayınlamak ve basım yayın faaliyetlerini takip etmek.

ç) Amaçları kapsamında staj ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.

d) Göç ve insan hareketliliği konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Göç ve insan hareketliliği konusunda politika karar mekanizmalarına görüş ve önerilerde bulunmak.

f) Diğer ilgili aktörler ile birlikte ortak veya münferit seminer, sempozyum, panel, konferans, çalıştay, kongre, forum ve benzeri düzenlemek ve bunlara iştirak etmek.

g) Göç ve insan hareketliliği konularında arşiv ve kütüphane oluşturmak.

ğ) Yapılan çalışmalar çerçevesinde yerli ve yabancı uzmanlara çalışma imkânı sunmak.

h) Amacına yönelik sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7  – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8  – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile müdüre yardımcı olmak üzere en fazla iki müdür yardımcısı Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevinin sona erdiği tarihte müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer. 

Müdürün yetki ve sorumlulukları

MADDE 9  – (1) Müdürün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararları yürütmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Merkezin idari işlerini yönetmek.

d) Her eğitim öğretim yılının sonunda ve ihtiyaç duyulan zamanlarda, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre rapor sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10  – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün teklifi ile Rektör tarafından Üniversitenin Merkezin faaliyet alanlarına giren konularında çalışan öğretim üyeleri arasından görevlendirilen iki üye ile Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere, toplam beş öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.  

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11  – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) 5 inci maddede belirlenen amaç çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin hazırlanması ve uygulaması yönünde kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

c) Sürekli ve geçici çalışma ve danışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini belirlemek.

ç) Diğer aktörler ile ortak olarak veya münferiden yapılacak faaliyetlere dair ilke ve prensip kararları almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma ve danışma grupları

MADDE 12 – (1) Gerekli görülen durumlarda çalışma ve danışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.