HAKKIMIZDA

 

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ

Yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereğince; Üniversitemiz bünyesinde “Yıldırım Beyazıt üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi" Üniversitemiz Senatosunun 22.02.2012 tarih ve 6-2 sayılı kararı ile kurulmuştur. Sağlık Kültür ve Spor daire Başkanlığı’na bağlı olarak yürütülen Engelsiz YBU Birimi 2013 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir.

Amaçlarımız:

Üniversitemizde çalışan engelli akademik personel, idari personel ve üniversite öğrencilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak; eğitim, barınma, ulaşım, fiziksel mekân kullanımı gibi süreçlerde ihtiyaçlarını gidermek, üniversite içinde düzenlenen etkinliklere katılımlarını sağlayarak başarılarını arttırmayı hedefleyen hizmetlerin tümüdür.

Bu amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde Özürlü Öğrenciler Birimi’ne verilen görevler şu şekilde sıralanabilir:

Birimin Görevleri:

 1. Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan özürlü öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için  alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.
 2. Özürlü olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem özürlü öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında önlemler almak.
 3. Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve özürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak. Bu konularda program ve projeler geliştirmek.
 4. Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
 5. Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 6. Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan özürlü öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sitesi oluşturmak.
 7. Aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
 8. Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
 9. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini özürlü öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
 10. İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların özürlü öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.
 11. Diğer üniversitelerin özürlü öğrenci birimleri ile iletişimin kurulmak ve sürekliliği sağlamak.
 12. Özürlü öğrencilere daha verimli hizmetlerin sunulması amacı ile Özürlü Danışma Birimi bünyesinde veri toplama ve arşiv birimi oluşturmak.
 13. Gönüllü üniversite öğrencilerinin özürlü öğrencilere desteğini sağlayacak planlamaları yapmak ve öğrenci destek havuzu oluşturmak.
 14. İhtiyacı olan özürlü öğrencilere destek amacı ile yarı zamanlı çalışma planlamalarında öncelik tanımak.
 15. Özürlü öğrencilerin burs gereksinimlerini belirleme ve burs taleplerini değerlendirmek.
 16. Özürlü öğrencilerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik psikolog desteği sağlamak.
 17. Üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal etkinliklere özürlü öğrencilerin katılımı için gerekli önlemleri almak.
 18. Eğitime yeni başlayan özürlü öğrencilerin oryantasyonu için gerekli önlemleri almak (Gönüllü öğrencilerden destek almak ve oryantasyon sürecinde özürlü öğrencilere destek şeklinde birliktelikler oluşturmak).
 19. Özürlü öğrencilerin yardımcı teknoloji (ortez-protez vb.) gereksinimlerin belirlenmesi ve bunların teminine yönelik çalışmaları başlatmak.
 20. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde özürlü öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak, hizmet modelleri üzerinde çalışarak uygulamalarda ve değerlendirmelerde bulunmak.

HEDEFLERİMİZ

 1. Engelli öğrencilerimizin Üniversitemize giriş yaptıkları ilk günden itibaren Üniversitemiz sistemi içerisindeki koşullardan kaynaklı yaşadıkları sosyal sorunlarını belirleyerek, çözümü yolunda engelli öğrencilerimizin de katılımını sağlayarak öneriler geliştirip, uygulamalarda bulunmak.
 2. Akademik ve idari personelin engelli olgusunda farkındalıklarını arttırıcı sosyal çalışmalar yaparak, engelli sorunlarıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirmek.
 3. Engelli öğrencilerimizin yüksek refahını gözeterek eğitim süreci boyunca Üniversitemizden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayıcı koşulları oluşturmak.
 4. Engelli sorunları konusunda diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde bulunarak engelli refahı alanındaki gelişmelere katkı vermek.
 5. Topluma hizmet uygulamaları çatısı altında yapılacak çalışmalarda engelli sorunlarına duyarlı sosyal projelerin planlanması ve uygulanmasında destek olmak.
 6. Engelli öğrencilerimizin sosyal haklarını güncel değerlendirmelerle web üzerinden paylaşarak, bilgi paylaşımını sürdürülebilir kılmak.
 7. Sorunların çözümünde ve yeni hizmet modellerinin oluşturulması işbirliğini, katılımı ve geri bildirimi kurumsallaştırmak.
 8. Engelli öğrencilerimizin sorunlarının çözümünde telefonla ulaşabilecekleri, sorunlarını paylaşacakları "Sosyal Destek Hattı" uygulamasını işlevsel kılmak.
 9. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde okuyan tüm engelli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamak.
 10. Üniversitemizde fiziki anlamda gerekli düzenlemeler (rampalar, engelli tuvaletleri, asansörler, engelli otoparkları gibi) yapmak.
 11. Kurmuş olduğumuz özürlü öğrenciler biriminin engelli öğrencilerimiz tarafından daha faal kullanılmasını sağlamak.
 12. Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerini sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkan veren bir web sayfası oluşturmak.
 13. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin ve personelin ihtiyaçları, karşılaşabilecekleri engeller ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek, düzenlemeler yapmak.
 14. Program ve projeler geliştirmek, engel gruplarına göre sesli kütüphane, teknoloji laboratuvar vb. hizmet birimleri oluşturmak, var olan diğer sesli kütüphaneler ve laboratuvarlarla koordinasyon sağlamak.
 15. Engel ve engellilik konularında sosyal-kültürel faaliyetler düzenlenmek, spor olanakları sunmak.
 16. İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan mevcut dokümanlara ulaşmak, başka dokümanlar hazırlayarak bunların engelli öğrencilere ulaşmasını sağlamak.
 17. Kariyer planlama, mesleki gelişim, psikolojik ve kişisel danışmanlık hizmeti vermek, bu doğrultuda psikolog, sosyal çalışmacı ve eğitimcilerle işbirliği yapmak.
 18. Engelli olup da hayatta başarılar elde etmiş ya da engellilikle ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşacak kişilerle söyleşiler, engelli öğrenciler arasında söyleşiler ve beyin fırtınası yaratacak toplantılar düzenlemek.
 19. Engelli öğrencilere uygun staj olanakları sağlamak.
 20. Sağlık hizmetlerinde gerektiğinde Üniversitemizce destek sağlamak.
 21. İhtiyaç sahibi engelli öğrencilere burs, ücretsiz yemek vb. olanaklar konusunda öncelik sağlamak.
 22. Barınma konusunda sorun yaşayan engelli öğrencilere çözüm bulmak.