Erasmus Yönergesi

T.C.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+  PROGRAMI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Erasmus+ programının işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2. (1) Bu yönerge, Erasmus++ programına katılacak öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğine ilişkin süreci, ilgili birim ve kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3. (1) Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve Erasmus+ Üniversite Beyannamesi’nde yer alan ilkeler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirlenen şartlar, uluslararası anlaşmalar ve ilgili Yükseköğretim Kurulu mevzuatı bu yönergenin dayanağını oluşturur.

Tanımlar

Madde 4. (1) Bu Yönergede geçen;

             a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmesini sağlayan sistemi,

             b) Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü (DİBGK): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü’nü

             c) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü’nü,

             ç) Katılım Sertifikası: Öğrenim faaliyetinin gerçekleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından verilen, öğrencinin öğrenim başlangıç ve bitiş sürelerini belirten (imzalı ve mühürlü) belgeyi,

             d) Öğrenci Nihai Raporu: Faaliyet dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgeyi,

             e) Öğrenim Anlaşması: Öğrenim hareketliliği dönemi başlamadan önce, misafir olunan kurumun öğrenim anlaşmasında yazılı bulunan dersleri sunacağını; öğrencinin bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini; Üniversite’nin alınan dersleri kabul edeceğini taahhüt ettiği, tüm taraflarca imzalanmış belgeyi,

             f) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu’nu,

             g) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ni, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Yetkili Kişi ve Birimler

 Madde 5. (1) Yetkili kişi ve birimler şunlardır:

             a) Rektör:

İkili anlaşmalar Rektör ve/veya Dış İlişkiler Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.

             b) Üniversite Erasmus+ Koordinatörü:

Üniversite Erasmus+ Koordinatörü Rektör tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversite genelinde Erasmus+ programıyla ilgili eşgüdümü sağlar ve bu programın anlaşmalarını, öğrenim anlaşmalarını, Üniversite ile öğrenci/personel arasındaki sözleşmeleri ve Üniversiteye yurt dışından gelen öğrencilerin kabul mektuplarını imzalar. Ayrıca, Üniversite Erasmus+ Komisyonu ile birlikte, değişime dair her türlü kararların alınması ve yürütülmesini sağlar.

             c) Üniversite Erasmus+ Komisyonu:

Üniversite Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörü, Erasmus+ Kurum Koordinatörü, fakülte, yüksekokul ve enstitü Erasmus+ koordinatörleri ile Erasmus+ Birim Koordinatöründen oluşur. Erasmus+ programı ve işleyişi ile ilgili kararları alır. Öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreç ile ilgili takvimi belirler.

             ç) Fakülte/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörü:

Fakülte/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörü ilgili Dekan/Müdür tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus+ programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları bölümlerin Erasmus+ koordinatörlerine iletir. Bölüm Erasmus+ koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

             d) Enstitü Erasmus+ Koordinatörü:

Enstitü Erasmus+ Koordinatörü ilgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Enstitü Erasmus+ Koordinatörü, Erasmus+ programı ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları Anabilim Dalı Erasmus+ koordinatörlerine iletir. Anabilim Dalı Erasmus+ koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

             e) Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü:

Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı tarafından öğretim elemanları arasından atanır. Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü, Erasmus+ programını ilgili bölümde/anabilim dalında tanıtır; bu program ile ilgili haberleri duyurur; Erasmus+ programından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde danışmanlık yapar. Anlaşma yapılacak bölümle/anabilim dalıyla ikili anlaşma hazırlığı yapar ve Üniversite Erasmus+ Koordinatörüne teklif eder. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Erasmus+ Koordinatörü, Erasmus+ Birim Koordinatörü ve Bölüm/Anabilim Dalı başkanlıkları ile eşgüdüm halinde anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumludur. Yurt dışından dönen öğrencilerin değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına intibakları ile ilgili işlemleri yürütür. Erasmus+ programı ile yurt dışından gelen öğrencilere ders seçimleri ve diğer akademik konularda danışmanlık yapar. Aksi belirtilmedikçe, Bölüm Erasmus+ Koordinatörü aynı zamanda lisansüstü programlarda Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörüdür.

             f) Erasmus+ Birim Koordinatörü:

Erasmus+ Birim Koordinatörü, Erasmus+ Birim Koordinatörlüğü bünyesindeki idari koordinasyonu sağlar, günlük ve haftalık iş akışını belirler, iş dağılımını yapar ve kontrol eder. Dış İlişkiler İdari Mali İşler Yetkilisi tarafından hazırlanan mali ve idari evrakları kontrol eder.

 her yıl öğrencilere yönelik düzenli tanıtım toplantıları hazılar, Erasmus+ programının kurum içinde duyurulmasını ve bu programa katılımın yaygınlaştırılmasını sağlar. Erasmus+ ve genel ikili anlaşmalar çerçevesinde Üniversiteye gelen değişim öğrencilerinin ve Üniversite Erasmus+ Komisyonu’nun kararları doğrultusunda yurt dışına gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus+ programının Üniversite içinde tanıtılması için materyaller hazırlar, işlemleri yürütür. Ortaklık kurulan üniversiteler ile yazışmaları yapar; ikili anlaşmaları hazırlar, günceller ve imza sürecini takip eder.

g) Dış İlişkiler İdari Mali İşler Yetkilisi:

Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü tüm değişim programları ve konsorsiyumlarla ile ilgili mali ve idari sekretaryadan sorumludur. Gerekli evrakları hazırlanmasında Erasmus+ Kurum ve Birim Koordinatörlerine karşı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışına Öğrenim Harketliliği Kapsamında Giden Öğrencilerin Başvuru ve Değerlendirilme Süreci

 Başvuru şartları

Madde 6. (1) Erasmus+ programına başvuracak öğrencilerin, başvuru için sağlamaları gereken asgari şartlar şunlardır:

             a) En az bir yarıyıl lisans veya lisansüstü programına devam etmiş olmak,

             b) Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak,

             c) Program kapsamında alınacak dersler hangi dilde veriliyor ise ilgili dili minimum Avrupa Dil Portfolyosu’na göre en az B1=60 seviyesinde bilmek veya ilgili dilin yeterliliğini aşağıdaki şekillerde belgelemek;

  1. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde İngilizce bölümlerde okuyan öğrencilerin Hazırlık mezuniyet notları veya Hazırlık muafiyet notları ile 70/100 kabul edilecektir. Yabancı

Diller Yüksek Okulu’ndan alınacak bir belge ile dil yeterliliklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

  1. YÖK tarafından tanınan ulusal ve uluslararası sınavlar ile

 

  1. Aynı yıl içerisinden birkaç defa yapılacak olan EDS (Erasmus+ Dil Sınavı)’den alınan geçerli puan ile (60/100)

 

             ç) Asgari faaliyet süresi her öğrenci için minimum 3 aydır. Üç ayı tamamlanmadan programdan ayrılan öğrenciler mücbir sebepleri olmaması durumunda aldıkları hibeyi iade etmek durumundadırlar. Mücbir sebeple programı öngörülenden erken terk etmek zorunda kalan öğrencilerimiz bu durumu resmi belgelerle kanıtlamak zorundadır.

            d) Erasmus+ programına katılım süresi her derece (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) için 12 aydır. Bir dereceden diğerine süre aktarılmaz.

            e) Erasmus+ Öğrenim Programı kapsamında hareketliliğe katılacak öğrenciler ilgili dönemde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde ders seçimi yapmayacaklardır. Ancak kayıt yapmakla yükümlüdürler. Fakültelerinden dönem izin belgesi almaları gerekmektedir.

            f) Hibe ödemelerinin yapılabilmesi için öğrenciler mutlaka Erasmus+ Hibe Sözleşmesi imzalamalıdır. Hibe sözleşmesinden yazılı olan toplam hibe ve %80’lik oran 4.5 ay süreli bir program öngürülerek hesaplanır. Program sonunda teslim edilen belgelerdeki fiili tarihlere göre kesinleşen hibe miktarı esastır. Program öncesinde öngörülen toplam hibenin %80’i kadarı öğrencilerin hesabına yatırılır. Geriye kalan %20’lik hibe miktarı program tamamlandıktan sonra öğrencilerin teslim ettikleri belgelerdeki (pasaport ve katılım belgesi) fiili tarihlere göre yeniden belirlenir ve buna göre son ödeme gerçekleşir yâda iade istenir.

g) Programa katılacak öğrenciler faaliyetin her bir dönemi için 30 ECTS ders alır.Her öğrenci aldığı toplam ECTS miktarının 2/3’lük kısmında başarılı olma zorunluluğundadır. Başarısız öğrencilerin öğrenci sorumluluklarını (derse girme, ödev yapma, sınava girme, vs.) yerine getirmedikleri tespit edilirse hibelerinden kesinti yapılabilir.

h)Kayıtlı bulunulan ya da başvurulacak programın varsa gerekli gördüğü diğer başvuru şartlarını sağlamak.

i) Öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları şunlardır:

             - Ağırlıklı genel not ortalaması: % 50

             - Yabancı dil düzeyi : % 50

 

 Başvuru işlemleri

 Madde 7. (1) Başvurularla ilgili bilgi DİBGK’nün ve Üniversitenin internet sayfalarında ve öğrenci duyuru panolarında duyurulur.

         (2) Öğrenciler başvurularında, Üniversite Erasmus+ Komisyonu’nun belirleyeceği sayıda üniversite tercihinde bulunabilir. Öğrenciler bu tercihlerini yaparken gitmeyi planladığı üniversitenin ders programını, derslerin içeriğini, öğretim dilini, Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisini (AKTS) ve Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü ’nün görüşlerini dikkate alırlar.

         (3) Öğrenciler, üniversite tercihlerini başvuru formunda belirtir ve başvuru formunu Erasmus+ Birim Koordinatörüne onaylatır.

         (4) Başvuru için gerekli belgeler ilan edilen başvuru süresi içerisinde DİBGK’ya teslim edilir.

Değerlendirme ve yerleştirme

Madde 8. (1) Başvurular, Ulusal Ajans tarafından belirlenen ve başvuru sürecinden önce açıklanan kriterler göz önüne alınarak değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metot, öğrencilere başvuruları sırasında bildirilir.

         (2) Yerleştirmeler, Üniversite Erasmus+ Komisyonu tarafından; öğrencilerin başvuru duyurusunda ilan edilen kriterlere göre aldıkları toplam puanları, tercih ettikleri üniversiteler, ilgili üniversitelerin değişim kontenjanları, Üniversiteye tahsis edilen hibe miktarı ve Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ koordinatörlerinin görüşü de göz önüne alınarak yapılır.

         (3) Değerlendirme ve yerleştirme sonuçları Üniversitenin resmi web sitesinde duyurulur.

         (4) Değişim programından yararlanma hakkı kazanan öğrencinin başvuru şartlarında madde 6’da belirtilen asgari şartları gideceği dönem öncesine kadar sağlaması gerekir.

         (5) Öğrencinin akademik durumu gideceği dönem öncesinde Üniversite Erasmus+ Komisyonu’nca yeniden değerlendirilerek gerektiğinde programdan yararlanma hakkı iptal edilebilir.

Alınacak dersler, öğrenim anlaşması ve intibak formu

Madde 9. (1) Yerleştirilen öğrencilerin karşı kurumda alacakları dersler Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

         (2) Kararlaştırılan ders programı üç nüsha olarak hazırlanan Öğrenim Anlaşmasında belirtilir. Anlaşma; öğrenci, Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü ve Fakülte/Enstitü Koordinatörü tarafından imzalanır. Anlaşmanın bir nüshası öğrenciye verilir, diğer bir nüshası Erasmus+ Birim Koordinatörü tarafından gidilecek kuruma gönderilir ve bir nüshası da DİBGK tarafından muhafaza edilir.

         (3) Öğrencilerin değişim programından dönmesini takiben düzenlenen Akademik Tanınma Belgesinde, öğrencinin hangi derslerden başarılı olduğu, bu derslere ilişkin AKTS kredi miktarları ve notları ile Üniversitede hangi derslerden muaf sayıldığı, bu derslerin AKTS kredi miktarları ve notları yer alır. Akademik Tanınma Belgesi, Öğrenim Anlaşmasının tamamlayıcı ekidir ve öğrencinin değişim programı boyunca aldığı derslerin Üniversitede tanınmasını garanti eder.

         (4) Çeşitli sebeplerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği üniversitede akademik dönemin başlamasını takiben en geç bir ay içinde yapılmış olması ve öğrenci, Üniversite ve karşı üniversite yetkilileri tarafından tekrar onaylanması gerekir. Gerekli onayları tamamlamadan yapılacak ders değişikliklerinin kabulü, ilgili bölüm kurulunun kararına bağlıdır.

Gidilecek üniversiteye başvuru ve kabul süreci

Madde 10.(1) Gidilecek üniversite ile yazışmalar Erasmus+ Birim Koordinatörü tarafından yapılır. Ancak, karşı üniversite tarafından istenen belgelerin hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır.

         (2) DİBGK belgelerin hazırlanmasında öğrencilere danışmanlık hizmeti verir ve başvuru evraklarını karşı üniversitelerin ilgili ofislerine son başvuru tarihinden önce iletir.

         (3) Seyahat ve vize işlemlerinin takibi öğrencinin sorumluluğundadır. DİBGK pasaport harcından muafiyeti için gerekli belgeleri ve vize işlemlerini kolaylaştırıcı dokümanları sağlar.

Öğrencilerin üniversitedeki statüleri

Madde 11.(1) Öğrencinin, Erasmus+ programı kapsamında yurt dışında bulunacağı süre normal öğrenim süresinden sayılır.

         (2) Öğrenci Erasmus+ programı kapsamında yurt dışında bulunacağı süre zarfında öğrenim ücreti (İkinci Öğretim Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve eğitim gördüğü programa ücret ödemesi gereken öğrenciler sorumludur) ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Üniversitenin ilgili yıl için belirlediği öğrenim ücreti akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir, gidilen kuruma öğrenim ücreti ile ilgili herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası gibi tüm masraflar öğrencinin sorumluluğundadır.

Sözleşme ve hibelerin ödenmesi

Madde 12.(1) Erasmus+ Programı kapsamında bir üniversiteye yerleştirilen öğrenci ile Üniversite arasında yurt dışına gitmeden önce öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme imzalanır. Bu sözleşme ile öğrencinin Erasmus+ değişim programına katılacağı kesinleşir. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin ödemeler, öğrencinin hesabına iki taksitte yapılır:

             a) İlk ödeme olarak, öngörülen toplam öğrenim süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80’i ödenir.

             b) İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen Katılım Sertifikası’nda ve/veya pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

             c) Ödemeler Avro cinsinden yapılır.

         (2) Erasmus+ Programı’nı tamamlayıp dönen öğrenci, sözleşme uyarınca, karşı üniversitenin not çizelgesini ve yaptığı değişiklikleri de içeren, imzaları tamamlanmış Öğrenim Anlaşmasını, Akademik Tanınma Belgesini, karşı üniversitede kaldığı süreyi teyit eden süre formunu ve değişim dönemini değerlendiren raporu DİBGK’ya teslim etmekle yükümlüdür. Hibenin kalan % 20’lik kısmı bu belgelerin DİBGK’ya teslimini takiben ödenir.

İntibak işlemleri

Madde 13.(1) İntibak işlemlerinde temel alınacak belgeler; öğrencinin yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi, Katılım Sertifikası, Öğrenci Nihai Rapor Formu, öğrencinin pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileridir.

         (2) Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler, intibak işlemleri için bu belgelerle birlikte ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe ile başvururlar.

         (3) Ders intibakları; ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanının, Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörünün ve akademik danışmanın önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurulu kararı ile yapılır ve karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir.

         (4) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemi üzerinden öğrencinin not çizelgesinde gerekli işlemleri yapar ve not çizelgesinin onaylı bir kopyasını DİBGK’ya gönderir. Böylece öğrencinin değişim dosyası tamamlanmış olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Başvuru ve Değerlendirilme Süreci

Üniversiteye başvuru

Madde 14.(1) Üniversiteye değişim programları kapsamında gelmek isteyen öğrenci DİBGK’nın internet sayfasından veya kendi üniversitesindeki uluslararası ilişkiler ofisinden temin edeceği başvuru formunu eksiksiz doldurarak istenen diğer belgeler ile birlikte ilgili ofis aracılığıyla Üniversite DİBGK’ya son başvuru tarihinden önce gönderir.

Ders seçimi ve öğrenim anlaşması

 Madde 15.(1) Gelen öğrenci, Üniversitedeyken alacağı derslerin seçimi için Üniversite resmi web sitesinden ulaşabileceği Bologna Sistemi’nden yararlanır ve başvuru formunda alacağı dersleri belirtir. Derslerin açılmaması durumunda başvuru formunda belirtilen derslerde değişiklik yapılabilir.

         (2) Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ koordinatörleri Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrencilerin ders seçimlerinde yardımcı olur ve öğrencilerin başvuru formlarını imzalar.

         (3) Öğrenciler Öğrenim Anlaşmasını teslim etmekle yükümlüdürler.

Kabul mektubunun gönderilmesi

Madde 16.(1) Başvurular, başvuru formu ve diğer gerekli belgeler alındıktan sonra, iki üniversite arasındaki değişim dengesi (giden-gelen öğrenci sayısı arasındaki oran) ve öğrencinin akademik durumu göz önüne alınarak ilgili Bölüm/Anabilim Dalı tarafından değerlendirilir.

         (2) Başvurusu ilgili Bölüm/Anabilim Dalı tarafından kabul edilen öğrencilere DİBGK tarafından hazırlanan kabul mektupları gönderilir.

Gelecek öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kayıt işlemleri

Madde 17.(1) Öğrencilere kabul mektubu ile birlikte vize işlemleri, akademik takvim, oryantasyon programı ve Üniversitede yaşam ile ilgili bilgi notları gönderilir.

         (2) DİBGK gelen öğrencilerin ön kayıt işlemlerini tamamlar ve öğrenciye; Üniversite içi diğer idari işlemler ile ulaşım, konaklama vb. işlemlerinde danışmanlık hizmeti verir. Gelen öğrencinin kesin kayıt işleminin yapılması, öğrenci kimlik kartının hazırlanması, ders kaydının yapılması, e-posta adresi ve otomasyon şifresinin verilmesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.

Gelen öğrencilere uyum programı

Madde 18.(1) Öğrenciler için DİBGK tarafından her dönem başında bir uyum programı düzenlenir. Uyum programı kapsamında Üniversitenin tanıtımı, çeşitli sosyal, kültürel ve benzeri etkinlikler DİBGK tarafından yapılır. Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ koordinatörleri de Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrencilere Bölüm/Anabilim Dalı uyumları konusunda danışmanlık yapar.

Üniversitede değişimini tamamlayan öğrencilerle ilgili yapılması gereken işlemler

Madde 19.(1) Üniversitede değişim programını tamamlayan öğrenciler ülkelerine dönmeden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan kayıtlarını sildirirler. Bu işlemi tamamlayan öğrencilerin resmi not çizelgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca hazırlanır ve DİBGK tarafından karşı üniversitenin ilgili ofisine gönderilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Erasmus+ Staj Hareketliliği

Madde 20.(1) Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim gördüğü mesleki eğitim alanında yurtdışındaki bir işletmede ya da kurumda uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

         (2) Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez. Ancak staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

         (3) Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir.

Öğrencilerin staj hareketliliğinden yararlanma şartları

Madde 21.(1) Üniversitenin herhangi bir diploma programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci staj hareketliliğinden yararlanabilir. Birinci sınıf öğrencileri de staj programından yararlanabilir.

         (2) Başvuracak lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencilerinin ise en az 2.50/4.00 olması gerekir.

         (3) Staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları şunlardır:

             - Ağırlıklı genel not ortalaması: % 50

             - Yabancı dil düzeyi : % 50

         (4) Başvurusu kabul edilen öğrencilerin yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metot, öğrencilere başvuruları sırasında bildirilir.

         (5) Öğrencilerin staj durumu ve onayı, Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü ile öğrencilerin akademik danışmanları tarafından kararlaştırılarak Erasmus+ Komisyonunun onayına sunulur.

         (6) Öğrencinin stajını başarıyla tamamlaması durumunda, Erasmus+ Komisyonu tarafından stajın süresine göre hesaplanan AKTS kredi miktarları öğrencinin Diploma Ekine kredi olarak yansıtılır.

Öğrenciye yapılacak ödeme

Madde 22.(1) Seçilen öğrencilerle hesaplanan azami hibe miktarını içeren Staj Hareketliliği Sözleşmeleri imzalanır. Sözleşmede belirlenen azami tutara ilişkin ödemeler iki taksitte yapılır:

             a) Öğrenci staj yapacağı işletmeye gitmeden önce ilk ödeme olarak, öngörülen faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin en çok % 80’ine kadar olan bir miktar ödenir.

             b) ikinci taksit %20, staj dönemi sonunda, öğrenciye verilen “Katılım Sertifikası”nda ve/veya pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılıp yapılmamasına Üniversite Erasmus+ Komisyonu karar verir.

             c) Ödemeler Avro cinsinden yapılır.

Staj hibesinde kesinti

Madde 23.(1) Eğitim Anlaşmasında belirlenen sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen ve gittiği kurumda staj programına katılım sağlamayan öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre için hesap edilen toplam hibelerinin % 20’si kesinlikle ödenmez; öğrencinin başarısızlık ve sorumsuzluk düzeyine bağlı olarak daha fazla kesinti yapılması ve yapılmış bulunan ödemenin iadesinin istenmesi yükseköğretim kurumunun inisiyatifindedir. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutarlar, hibe kaynaklarına iade edilir.

         (2) Öğrencinin staj faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Personel Hareketliliği, Sözleşme ve Hibelerin Ödenmesi

Personel hareketliliği

Madde 24.(1) Personel Hareketliliği “Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği” ve “Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği” olmak üzere iki türlüdür.

              a) Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmak için;

                 1. Öğretmeye yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel (istihdam edilen doktora adayları dâhil)

Öğretime yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel

                 2. Hareketlilik yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Üniversite arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma olması,

                 3. DİBGK tarafından bölümlere gönderilen ve e-posta yoluyla tüm akademik personele duyurulan teklif çağrısına cevap verilmiş olması,

                 4. Üniversite ile misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir “öğretim programı”nın olması,

                 5. Eğitimcinin yapacağı ziyaret 8 saat karşı üniversitede ders verecek olması,

 

Gerekli Şartlar:

 

Ders verme hareketliliği kapsamında alınan başvuruların değerlendirilmesi sırasında aşağıdaki asgari şartların sağlandığının kontrol edilmesi gerekir:

 

  1. Ders verme hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülkeler:

 

Avrupa Birliği Üye Devletleri

 

 

 

Belçika

 

 

 

 

Yunanistan

 

 

Litvanya

 

 

 

 

Portekiz

Bulgaristan

 

İspanya

Lüksemburg

 

Romanya

Çek

 

Fransa

Macaristan

 

Slovenya

Cumhuriyeti

 

Hırvatistan

Malta

 

Slovakya

Danimarka

 

İtalya

Hollanda

 

Finlandiya

Almanya

 

Güney Kıbrıs

Avusturya

 

İsveç

Estonya

 

Rum Yönetimi

Polonya

 

İngiltere

İrlanda

 

 Letonya

 

 

 

AB-dışı Program Ülkeleri

 

Makedonya

Lihtenştayn

İzlanda

Norveç

             

 

2. Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tabiiyetinin aşağıdakilerden biri olması gereklidir; Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşı

  • Programlara katılan Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı
  • Katılımcı ülkelerde daimi ikamet sahibi olan veya bu ülkeler tarafından mülteci olarak tanınmış veya vatansız birey.

 

3. Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan akademik personel ya da yurtdışındaki bir işletmede istihdam edilmiş bir çalışan olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan akademik personel için kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik personel de Erasmus+ ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir.

4. Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafın da ECHE sahibi olması gerekir.

              b) Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanmak için;

                 1. Üniversitede kadrolu idari personel olunması,

                 2. DİBGK tarafından bölümlere ve ilgili idari birimlere gönderilen ve e-posta yoluyla tüm akademik/idari personele duyurulan teklif çağrısına cevap verilmiş olması,

                 3. Üniversite ile misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir“iş planı”nın olması ve onaylanması,

                 4. O yıl için belirlenen minimum hareketlilik süresinin sağlanacak olması,

gerekir.

Değerlendirme ve yerleştirmeler

Madde 25.(1) Ders verme faaliyeti başvuruları, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen kriterler göz önüne alınarak Üniversite Erasmus+ Komisyonu’na yapılır. Yerleştirmeler Üniversite Erasmus+ Komisyonu’nun değerlendirme sonuçlarına göre yapılır.

         (2) Eğitim alma faaliyeti başvuruları ise UİDPO’nun o yıl için belirlediği kriterler ile başvuru yapan personelin çalıştığı birim yöneticisinin ve Genel Sekreterin görüşü göz önüne alınarak Üniversite Erasmus+ Komisyonu’na yapılır. Yerleştirmeler Üniversite Erasmus+ Komisyonunun değerlendirme sonuçlarına göre yapılır.

 Sözleşme ve hibelerin ödenmesi

Madde 26.(1) Erasmus+ programı çerçevesinde yerleştirilmiş personel ile Üniversite arasında yurt dışına gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. Personelin gidiş öncesi DİBGK’ya teslim etmesi gereken belgeleri tamamlamasını takiben o yıl için belirlenen miktardaki hibenin %100’lük tamamı hareketlilik öncesi ödenir.

         (2) Hareketlilik süresini tamamlayan personel, Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu, seyahat belgeleri ve faaliyeti gerçekleştirdiğine dair teyit formunu DİBGK’ya teslim eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harcırah hesaplama yöntemi:

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Ülke Grupları

 

 

 

 

 

Ülke

 

 

Günlük Hibe Miktarı (Avro)

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihteştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*

126

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

 

(3) Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 5 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 1,5 gün yol) olarak sınırlandırılır.

(4) Eğitim alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/Erasmus+-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanır.

-100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro

-500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro

-2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro

-3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro

-4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro

-8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1100 Avro

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Hüküm bulunmayan haller

Madde 27. (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” ile “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde; Avrupa Birliği Komisyonu “Erasmus+ Üniversite Beyannamesi” ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından her akademik yıl için hazırlanan “Eramus+ Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus+ Uygulama El Kitabı”nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.

 

Yürürlük

Madde 28. (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu kararı onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29. (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.