Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
|

BAP PROJE TÜRLERİ

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE TÜRLERİ TANIMLARI VE DESTEK LİMİTLERİ

 

a. Temel Araştırma Projeleri (TAP): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bütçe destek üst limiti: 40.000  TL

b. Çok Disiplinli Araştırma Projeleri (ÇAP): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden farklı disiplinlerden en az iki bölüm veya tıp-sağlık alanında iki farklı anabilim dalından birden fazla öğretim üyesinin birlikte hazırlayacağı araştırma projeleridir. Bütçe destek üst limiti:70.000 TL

c. Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP): Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun belirlediği öncelikli alanlar da dikkate alınarak Senato tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek bütçe ile desteklenebilen disiplinler arası projelerdir. Bu kapsamdaki projelerin en az üç merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde anabilim/bilim dalları, diğer alanlarda bölümler ayrı merkez olarak değerlendirilecek, ancak bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri tercih nedeni olacaktır. İlan edilen öncelikli alanlarda olmamasına rağmen, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi için önem arz eden ve yüksek katma değerli çıktı oluşturma potansiyeline sahip çok disiplinli projeler de bu kapsamda desteklenebilir. Bütçe destek üst limiti: 150.000 TL

d. Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ): Lisansüstü tezlerini kapsayan, tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir. YKL Projeleri Bütçe destek üst limiti: 6.500 TL ;Doktora Projeleri destek üst limiti: 15.000 TL

e. Güdümlü Projeler (GDM): BAP Komisyonu’nun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve/veya ülkemiz için önem arz eden konularda araştırma yapılması amacıyla konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlatacağı veya konu ve koşullarını belirlemek suretiyle çağrılı olarak desteklenecek projelerdir. Bütçe destek üst limiti: Komisyon Kararına bağlıdır.

f. Katılımlı Araştırma Projeleri (KAP): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mensubu araştırmacıların ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları araştırma projeleridir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun proje bütçesine belirli bir oranda katkıda bulunması, insan kaynağı desteği sağlaması ve/veya Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde bulunmayan araştırma altyapılarını proje kapsamında kullandırması gibi ayni veya nakdi katkı sağlaması beklenir. Bütçe destek üst limiti: 60.000 TL

g. Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri (UİP): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mensubu araştırmacıların uluslararası düzeyde tanınmış sıralama sistemlerinde dünyanın önde gelen üniversitelerindeki veya alanında uluslararası düzeyde tanınan önemli araştırma merkezlerindeki araştırmacılarla işbirliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir. Bütçe destek üst limiti: 150.000 TL

h. Fuat Sezgin Kariyer Başlangıç Destek Projeleri (FSKP): Doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya eşdeğer uzmanlık eğitimini tamamlamış olup, Doçent ve Profesör dışındaki akademik kadrolarda görev yapmakta olan ve daha önce fon desteği sağlanarak yürütülmüş herhangi bir araştırma projesinde yürütücü olarak görev almamış olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mensubu akademik personelin araştırmalarının desteklenmesine yönelik projelerdir. Bütçe destek üst limiti: 25.000 TL

i. Hızlı Destek Projesi (HZP): Temel araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır. Bütçe destek üst limiti:15.000 TL

j. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LKP): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma projeleridir. Yürütücülüğünü öğretim üyelerinin üstlendiği bu projelerde yalnızca BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulan koşulları sağlayan lisans öğrencileri araştırmacı olarak görev alabilir. Bütçe destek üst limiti: 3.000 TL

k. Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (EFP): Yükseköğretim Kurumu mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri için destek sağlayan kuruluşlarca zorunlu tutulan nakdi eş finansman desteğinin sağlanabilmesine yönelik destek projeleridir. Bu kapsamda desteklenebilecek projelerin bilimsel araştırma projesi niteliğinde olması zorunludur. Mevzuat gereğince EFP’nin desteklenmesi BAP Komisyonunun olumlu görüşüne ve bu görüşün Rektör tarafından onaylanmasına bağlıdır. Bütçe destek üst limiti: Yönetmelik belirtilen oranı aşmamak üzere BAP Komisyonu tarafından belirlenir.