yönetim

 

 

 

 

 

Fakülte Sekreteri V.  Remzi YAVUZ 

Telefon: 0312 906 15 53