Amaçlar - Hedefler

AMACIMIZ

Fakültemiz Açısından

1.      Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde bireysel iradenin etkin olduğu bir yönetim yerine, tüm bireylerin söz sahibi olduğu nesnel, doğru ve ilkeli kararlar alabilen kurumsal olgunluğa kavuşmuş bir çalışma ortamı oluşturmak.

2.      Mensuplarımızın kendilerini ve toplumu geliştirmelerini sağlayacak yüksek verim ve kalite bilincini elde etmelerine katkıda bulunmak

3.      Kurumlar arasındaki ilişkileri saygı ve hoşgörü çerçevesinde en üst seviyede geliştirmek ve sürdürmek.

4.      Yabancı ülkelerle olan bilimsel ilişkileri (bilimsel toplantılara katılmak, araştırma yapmak, derslere katılmak vs.) artırmak.

5.      Toplumun güncel dinî sorunları ile ilgilenmek ve üretilen sağlıklı çözümleri periyodik olarak kamuoyuna aktarmak.

6.      Disiplinler arası ortak çalışmalar (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Felsefe vs…) yaparak bu hedef doğrultusunda akademik kurullar oluşturmak.

 

Öğretim Elemanlarımız Açısından:

1.      Öğretim elemanlarımızın akademik başarılarını motive edecek çalışma atmosferini oluşturmak.

2.      Öğretim kadromuzun bilgi ve deneyimlerinden azami derecede yararlanmak ve kamuoyunun istifadesini sağlamak.

3.      Akademik çalışmaları daha verimli hale getirmek.

4.      Ülkenin dinî, ahlakî, kültürel meselelerine çözüm üretebilen, nitelikli akademisyenler yetiştirmek.

 

Öğrencilerimiz Açısından:

1.      Katılımcı birliktelik doğrultusunda fakültemiz öğrencilerinin görüş, düşünce ve isteklerini dikkate almak suretiyle bilimsel kaliteyi artırmak.

2.      Öğrencilerimizin İslami İlimler Fakültesi’ne aidiyetlerinin farkında olmalarını sağlamak

3.      Fakültemiz öğrencilerini;

a.       Dini asıl kaynaklarından araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan,

b.      Dini ve kültürel mirası özümseyerek çağın problemlerine çözüm üretebilen,

c.       Yapıcı eleştiriye açık, farklı görüş ve inançlara saygılı olan,

d.      Toplumu din konusunda aydınlatan ve doğru bilgilerle onların ihtiyaçlarına cevap verebilen,

e.       Taklit eden değil, sorgulayan ve seçim yapabilen,

f.       Yeni bilgilere açık olan ve kendisiyle birlikte toplumu geliştirebilen,

g.      Dinî mirası özümseyerek toplum yararına kullanacak yetkinliğe sahip,

h.      Toplumdaki çeşitli dini oluşumları ve dinsel hareketliliği analiz edebilen İslami İlimler nosyonuna sahip bireyler yetiştirmek.

 

HEDEFİMİZ

1.      Türkiye Cumhuriyeti’nin temel hedefleri doğrultusunda daha çağdaş ve katılımcı demokratik bir anlayışı gerçekleştirmek.

2.      Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin özel ve evrensel amaçları doğrultusunda bilimsel eğitim ve üretim süreçlerini devam ettirmek.

3.      Sorumlu, paylaşımcı ve katılımcı bir yönetim mekanizması oluşturarak kurumsal yapımızı bu doğrultuda geliştirmek

4.      Hayatın gerekleri ile uyumlu eğitim öğretim anlayışımızı verimli bir şekilde devam ettirebilmek, akademik faaliyetlerimizi topluma faydalı hale getirebilmek.

5.      Yurt ve dünya gündemini yakından takip ederek güncel ve tarihî meselelere ilmî bir bakış açısıyla çözüm üretebilmek

6.      Çalışma performansımızı üst seviyede verimli hale getirerek uluslararası standartlarda akademik faaliyetler gerçekleştirmek.