Din Bilimleri Anabilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı

1-Din Felsefesi Bilim Dalı, tanrının varlığı ve sıfatları, insan, tanrı - evren ilişkisi, bilim-din ilişkisi, dinin ahlak ve sanatla ilişkisi gibi temel problemleri kendisine konu edinir.Ayrıca, ilahiyat alanındaki farklı derslerin ve tartışma konularının birbiriyle kesiştiği, felsefi-teolojik sorunların sistematik tarzda ele alındığı bir disiplin olarak, temel İslam bilimleri alanında tefsir, hadis, fıkıh ve kelam; felsefe sahasında mantık, felsefe tarihi ve İslam felsefesi gibi dersleri görmüş olan öğrencilere sahip oldukları bilgileri ve bunlar arasındaki ilişkileri felsefi bakış açısıyla tahlil etmeyi öğretmeyi amaçlar

2-Din Sosyolojisi Bilim Dalı ise din ile toplum arasındaki ilişkiyi konu edinir ve toplumun dini yapısını etkili bir şekilde anlayıp yorumlamaya çalışır.Daha geniş bir ifadeyle dinî inançlar, pratikler ve davranışlar ile toplumsal etken ve kurumlar arasındaki ilişkiler, dinin toplum hayatındaki yeri ve fonksiyonu, öteki toplumsal kurum ve oluşumlar üzerindeki etkileri; bilimsel, teknolojik, kültürel, ekonomik v.s. değişimlerin dinî inanç, uygulama, örf ve adetler, gelenekler ve davranışlar üzerindeki tesirler; sanayileşme, kentleşme, eğitim -öğretim ve kitle iletişim araçlarının dinî tutum ve davranışlar ve değişimlerle olan ilişkileri ve bu çerçevede kendini gösteren etkileşimler, kurumlaşmış dinî otorite ve teşkilatın yapısı, gücü ve fonksiyonları, dinin kültür ve medeniyetle olan bağlantıları ve karşılıklı tesirler ve bu çerçevede kendini gösteren sorunlar din sosyolojisisnin temel odaklarını oluşturmaktadır.

3-Din Psikolojisi Bilim Dalı dini bireysel düzlemde mercek altına alır. Dinin insanlar üzerindeki etkilerini deneysel metotlarla inceler ve topluma objektif veriler sunar. Bununla birlikte din psikolojisi, dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri, insanın çeşitli tezahürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını, dinî hayatın diğer ruhî olaylarla münasebetlerini kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır.

4-Dinler Tarihi Bilim Dalı dinlerin kökenlerini, tarihsel süreçte gelişim ve değişimlerini ele alarak dinlerin birbirlerine bakışlarını, diyalog ve çatışma noktalarını, benzeşen ve farklılaşan yönlerini inceler. Tarih sahnesinde görülmüş bütün dinler, Dinler Tarihinin konusudur. Dinler Tarihi dinlerin prensiplerini, onların çıkış ve gelişmelerini konu edinir, dinlerdeki fenomenler arasında karşılaştırmalar yapar. Dinler Tarihi, nitelendirici (deskriptif) metot yanında tarih, sosyoloji ve filolojinin metotlarından faydalanır. Bu bilim Dalı, dinleri oldukları gibi ele alır. Dinler Tarihi alanında araştırmacıların, bir dine mensup olsun veya olmasın, çalışmalarında tarafsız davranması gerekir.

5-Din Eğitimi Bilim Dalı ise, tüm bu disiplinlerin ortaya koyduğu bu bilgiler ışığında bireylerin dini düşünce ve davranışlarının şekillenmesini ve bu süreçte esas alınan prensipleri ve yöntemleri inceleyerek dinin teorik ve pratik yansımaları arasındaki ilişkiyi kurar.Din Eğitimi Anabilim Dalı Fakültedeki Din Eğitimi ve ilgili dersleri vermenin yanında Öğretmelik Meslek Derslerinin planlanmasında ve yürütülmesinde aktif görev yapmaktadır. Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ülkemizde ve yurtdışında program geliştirme, ders kitabı ve materyal üretme, öğretmen eğitimi vb. din eğitimi ve öğretimi alanlarında etkili hizmetler sunmaktadırlar. 

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN

(Anabilim Dalı Başkanı)

 

 
 
 
 
 
 

 

Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Zekiye DEMİR 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Ata AZ

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet YEMENİCİ

 

 

 

 

 

 

 

  Dr. Öğr. Üyesi  Rahim AY

 

 

 

 

 

 

 

  Arş. Gör. Nur Betül ATAKUL

 

 

 

 

 

 

 

  Arş. Gör. Şeyma YAZICI

 

 

 

 

 

 

 Arş. Gör. Rukiye Aysun İNAN