İslam Felsefesi Anabilim Dalı

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

İslam Felsefesi Anabilim Dalı, İslami İlimler Fakültesinin Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü bünyesinde akademik faaliyet gösteren iki Anabilim dalından biridir. Anabilim Dalımız, İslam Felsefesi, Mantık ve İslam Ahlakı bilim dallarından teşekkül etmektedir.

İslam Felsefesi, 9. Yüzyıldan itibaren Müslüman bilgin ve düşünürlerin Grek ve Helenistik felsefe ve bilim mirasını tercümeler yoluyla tahsil edip kendi entelektüel çabalarıyla geliştirerek özgün bir yapıya kavuşturdukları felsefe yapma tarzını araştıran ve bu çerçevede eğitim imkanları hazırlayan bir bilim dalıdır. İslam Felsefesinin Kindi, Farabi, İbn Sina, Gazzali, İbn Rüşd, Sühreverdi, Tusi ve Molla Sadra gibi birçok önemli temsilcisi vardır. İbn Sina, İslam Felsefesinde önemli bir dönüm noktasını oluşturmakta olup kurduğu felsefi sistem ileriki dönem filozoflarının felsefe çalışmaları kadar kelamcı ve sufi düşünürlerin entelektüel çalışmalarını da derinden etkilemiştir. İslam felsefesinin özellikle İbn Sinacı gelenekte varlığını sürdüren Meşşailik ve Sühreverdi’nin kurucusu olduğu İşrakilik şeklinde iki ana akımı olsa da ileriki asırlarda bu iki akımı göz önünde bulundurarak inşa edilmiş Hikmet-i Mütealiye gibi başka akımları da vardır. İslam felsefesinin ana konuları varlık ve bilgi olup mahiyet, imkân, zorunluluk ve illiyet gibi temel problemleri vardır. Bunların yanında ahlak ve siyaset felsefesi gibi pratik felsefe çalışmaları da bu felsefe kapsamında değerlendirilmektedir.

Mantık Bilim dalında klasik mantık araştırmaları ve eğitim faaliyeti yapılmaktadır. Delalet, beş tümel, kategoriler, önermeler, istidlal şekilleri, kıyas ve beş sanat mantık bilim dalının başlıca konuları arasında yer almaktadır. Mantık Bilim Dalı kapsamında Farabi, İbn Sina, Ebheri ve Katibi gibi büyük mantıkçıların eserleri mütalaa edilmekte ve meseleler problematik olarak incelenmektedir.

İslam Ahlakı Bilim Dalında ise naslara dayalı dini ahlakın yanı sıra Müslüman filozofların geliştirdiği psikoloji temelli fazilet ahlakı ve çağdaş düşünürlerin oluşturduğu literatüre dayalı olarak ödev ahlakı da incelenmektedir. İyi, erdem, yükümlülük, sorumluluk, müeyyide, değer ve mutluluk ahlak düşüncesinin belli başlı kavramlarından bazılarıdır. Özellikle Farabi, Ebu Bekir er-Razi, İbn Miskeveyh, Tusi, Devvani ve Kınalızade gibi filozofların ahlak alanındaki eserleri bu bilim dalının temel literatürünü oluşturmaktadır. 

Fakültemiz bünyesinde Anabilim Dalımız öğretim üyeleri tarafından İslam Felsefesi, Mantık, Felsefe Tarihi, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi ile İslami İlimlerde Yöntem dersleri verilmektedir. Anabilim Dalımız, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak “Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı” adıyla Din Bilimleri Anabilim Dalı ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yapmaktadır. İslam Felsefesi Anabilim Dalı, aklın burhani yöntemle doğru kullanımını ve İslami nasların meselelere özgü bağlamlarda maksatlarına uygun olarak doğru anlaşılmasını önemsemektedir. Anabilim Dalımız kapsamında verilen dersler, öğrencinin düşünmesini, analiz yapmasını, sorgulamasını, objektif araştırma yapmasını ve fikirler karşısında yargılamadan anlayıcı bir tutum sergilemesini sağlamayı amaçlamaktadır.  

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

  

  Prof. Dr. Hasan AYIK 

  (Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Nuri ADIGÜZEL

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Murat DEMİRKOL

 

 

 

 

 

 

 

 Arş. Gör. Hacer ERGİN