İslam Hukuku Anabilim Dalı

İslâm Hukuku Anabilim Dalı

İslâm Hukuku, İslâm’ın günlük hayata ilişkin hükümlerini belirli delillere ve kaynaklara dayanarak ortaya koyan ve böylece ferdin dinî hak ve yükümlülüklerini bilmesini sağlayan bir bilimdir.

İslâm Hukuku ile;

1-Kişinin Allah’a karşı görevlerinin amelî yönü (ibadetler),

2-Müslüman toplumlarda oluşan hukukî birikim ve gelenek,

3-Dinî-hukukî hükümlere ulaşmada izlenen metotlar,

4-İbadet ve hukuk alanına ait hükümlerin felsefî temelleri,

5-Modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması hedeflenmiştir.

Kişinin, rabbiyle, diğer insanlarla ve toplumla ilişkilerini düzenleyen İslâm Hukuku, hayatın tüm aşamalarının kapsar. İslâm hukukunun konusunu ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz: İbadetler, Aile Hukuku, Sosyal ilişkiler, Ceza Hukuku ve Miras Hukuku.

“İslâm Hukuku”, “İslâm Hukuku Tarihi”, “İslâm Hukuku Usûlü”, “Mukayeseli İslâm Hukuku”, “Din ve Devlet”, “Din ve İktisat”, “Klasik ve Modern Fıkıh Metinleri”, “Günümüz Fıkıh Problemleri “gibi dersler okutulmaktadır.

 

İslâm Hukuku Tarihi ve Usûlü Bilim Dalı

İslâm Hukuku Bilim Dalı

 
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
 

 

Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL

(Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Aytaç AYDIN

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Ayşegül YURDUSEVEN