Değerlerimiz ve Politikalarımız

 

Üniversitemizin hedeflediği misyonunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla Genel Sekreterlik personelinin benimsediği değerler;

·         İnsan hak ve özgürlüklerine saygı göstermek,

·         Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

·         Kurumsal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamak,

·         Dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet gibi özellikler nedeniyle ayrımcılığa yer vermemek,

·         Özgür bir ortam oluşturmak,

·         Sosyal sorumluluk bilincinin oluşmasını, korunmasını ve devamını sağlamak,

·         Çalışma etiğine uygun, şeffaf, hatasız, hakkaniyet, gizlilik, dürüstlük, güvenirlilik, özveri, hesap verebilme bilincinin oluşmasını sağlamak,