Puana Esas Faaliyetlerle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Puana Esas Faaliyetlerle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 

Yönetmelikte geçen Projeler; Araştırma çalışması olmalıdır. Proje kapatıldı mı?, Proje kapatılma tarihi referans olarak alınmalıdır, 31 Aralık tarihinden sonraki kapatılan Projeler bir sonraki dönem için kabul edilirler, Projenin kapatılmasını onaylayan bir kurum olmalıdır. Proje başlama tarihi, bütçesi, bitiş tarihi, sonuç raporunu içeren onaylı belge teslim edilmelidir. Alt yapı, malzeme, seyahat, BAP KONGRE destek projeleri ise bu kapsama girmemektedir.

 

2. Araştırma ve Proje adı altındaki etkinliklerde adı proje olan her çalışma akademik proje olarak değerlendirilmemelidir. Bütçesi olan, alanında yenilik getiren projeler akademik proje olarak kabul edilmektedir. Örneğin bir kurumla yapılan sınav projesi proje sayılamaz. Benzer şekilde alt yapı, seyahat projeleri de akademik proje olarak kabul edilmemektedir. Araştırma ve Projelerde; bitiş tarihi esas alınmalıdır. Araştırma, proje 3- 4 yıl sürebilir. Bitiş raporu kurumunca kabul edildiği tarih esas alınmalıdır. Proje araştırmanın sonucuna ilişkin raporun olması  gerekmektedir. Yönetmelikte belirtilen proje tanımına uymayan desteklenmesi bütçesi başlama yazısı, varış kabul dönüş rapor ve sonuç yazıları olmayan araştırmalar teşvikten yararlandırılamaz.

PROJE

PROJELERDE destek veren kuruluş belirtilmelidr.

PROJELERDE sonuç raporunun, ilgili kurumca kabul edildiğini, tarihiyle birlikte gösteren belge eklenmelidir.

PROJELERDE projedeki görevini (yürütücü, araştırmacı öğretim üyesi, araştırmacı, danışman) gösteren belge eklenmelidir. “Proje” faaliyetinde “yürütücü”, “araştırmacı” ve “danışman” sıfatlarının belgelendirilmesi gerekmektedir. Projede herhangi bir şekilde görev yapılması veya proje ekibine üye olunması, bahsi geçen sıfatların kazanıldığını göstermez.

ALTYAPI PROJELERİ akademik teşvik kapsamında değerlendirilmez. YURTDIŞI VE YURTİÇİ KONGRE DESTEĞİ için BAP’tan alınan projeler akademik teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

DİĞER PROJE TÜRLERİ; girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler ile, sosyal sorumluluk ve etkinliklere yönelik projeler teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, temelde aynı projenin parçası/uzantısı olan çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmayacaktır.

Adı proje olan her çalışma akademik proje olarak değerlendirilmemelidir. Bir kurul tarafından onaylanmış, bütçesi olan alanında yenilik getiren projeler akademik proje olarak kabul edilmektedir. Örneğin bir kurumla yapılan sınav projesi proje sayılamaz. Benzer şekilde alt yapı, seyahat projeleri de akademik proje olarak kabul edilmemektedir.

ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMACI TANIMI;  için “Proje” faaliyetinde “yürütücü”, “araştırmacı” ve “danışman” sıfatlarının belgelendirilmesi gerekmektedir. Projede herhangi bir şekilde görev yapılması veya proje ekibine üye olunması, bahsi geçen sıfatların kazanıldığını göstermez.

Yönetmelikte geçen Araştırma; Proje kapsamında olmayan araştırmalardır. Bir Yüksek Öğretim Kurumunda veya Ulusal ve/veya Uluslararası Kurumda en az 3 ay süre ile üzerinde çalışılan araştırmaya ait bir sonuç raporunun bulunması gerekmektedir. Araştırma süresi boyunca öğretim elemanına ait Pasaport bilgileri bulunmalıdır

ARAŞTIRMALARDA; tescilli sonuç raporu sunulmalıdır

ARAŞTIRMALARDA; en az üç ay süreyle yapıldığını gösteren belge sunulmalıdır

ARAŞTIRMALARDA; sonuçlandığı tarihi gösteren belge sunulmalıdır

Bilimsel kitap, ders kitabı, kitapta editörlük, kitap bölümü, kitap tercümesi, ansiklopedi konu/madde yazarı

Kitap çalışmasının ya da makale çalışmasının bilimsel bir kitap ya da makale olarak kabul edilebilmesi için öncelikli olarak kaynakçası ve metin içinde referansları bulunmalıdır. Bilimsel kurallara uygun hazırlanmalıdır. Kitabın konusunun bilimsel olması yeterli değildir. Kaynakçasız ve referansı olmayan eserler puana eklenemez.

Bir metnin kitap olarak kabul edilmesi için Ulusal veya Uluslararası Yayınevi tarafından yayınlandığına dair yayınevinin beyanı bulunmalıdır.

Kitapta/ansiklopedide yazarın ismini gösteren sayfa sunulmalıdır

Kitapta/ansiklopedide; kapak sayfası sunulmalıdır.

Kitapta/ansiklopedide; telif hakkı sayfası sunulmalıdır.

Ulusal yayınevinde; (i) en az beş yıl ulusal düzeyde faaliyet yürütüldüğünü belgelemek zorundadır.

Ulusal yayınevinde; (ii) daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlandığını gösteren belgelemek zorundadır.

Uluslararası yayınevinde; (i)  en az beş yıl uluslararası düzeyde faaliyet yürütüldüğünü gösteren belge sunulmalıdır. (yayınevinin web sayfasındaki tarihçe sayfası veya en az beş yıl önce yayımladığı bir kitabın tarih ve yayınevini gösteren sayfası)

Uluslararası yayınevinde; (ii)  yayımladığı kitapların YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer aldığını gösteren belge (en az iki yabancı üniversitenin – tanınmada sorun çıkmaması için tercihan iyi bilinen ABD veya Avrupa üniversiteleri kütüphane web sayfalarında aratılarak, yayınevinin toplamda en az iki kitabının bulunduğunu gösteren internet çıktısı)

Uluslararası yayınevinde; (iii)  aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlandığını gösteren belge (yayınevinin veya kitap satan kuruluşların web sayfalarında bu kitapları veya kitap sayısını gösteren sayfa/sayfaların çıktısı) sunulacaktır.

 

Dergi editörlüğünde; derginin tarandığı indeksleri gösteren belge sunulmalıdır. (diğer hakemli dergilerde bu belge aranmaz)

Dergi editörlüğünde; editör olunduğunu gösteren belge sunulmalıdır.

Dergi editörlüğünde; derginin en az üç yıl süreyle düzenli olarak yayımlanmakta olduğunu gösteren belge

Dergi editörlüğünde; ilgili yılda editörlük yapılan dergi sayılarını gösteren belge sunulmalıdır. (her sayı için ayrı puanlama yapılır)

Alan indeksi ve diğer hakemli dergilerde; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen indeksler “alan indeksi” olarak kabul edilecektir. Herhangi bir indekse girmeyen dergiler ise “diğer hakemli dergi” olarak sayılacaktır.

Derginin yayımlanma süresinde; SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI ve ESCI indeksli dergiler, alan indeksli dergiler ve diğer hakemli dergilerin hepsinde en az üç yıl süreyle (üçüncü yılın ilk sayısının yayımlanmış olması yeterlidir) yayımlandığını gösteren belgenin sunulması gereklidir. Bu durum hem “dergi editörlüğü”, “özgün/derleme makale”, “diğer (teknik not, vb.)” ve “hakemlik” alt faaliyetleri ve hem de “atıf” faaliyeti için geçerlidir. Bu amaçla, derginin geçmişteki ciltlerini ve sayılarını toplu olarak gösteren web sayfasının/sayfalarının çıktısı sunulacaktır.

 (Özgün makale, derleme, diğer (teknik not, vaka takdimi, kitap kritiği, vb.)

Özgün makale, derleme, diğerde; derginin tarandığı indeksleri gösteren belge sunulmalıdır.(Diğer hakemli dergilerde bu belge aranmaz) Makalelerin alan indeksi ve SCI veya SCI Exp. olduğunu ispat eden belgeler kanıt olarak sunulmalıdır. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra basılan makaleler bir sonraki başvuru döneminde değerlendirilecektir. DOI numarası alınması yetmez. Elektronik olarak yayımlanmış olması gerekir.

Özgün makale, derleme, diğerde; makalenin ilk sayfası ya da (özeti) sunulmalıdır.

Özgün makale, derleme, diğerde; derginin en az üç yıl süreyle düzenli olarak yayımlanmakta olduğunu gösteren belge sunulmalıdır.

Özgün makale, derleme, diğerde; derginin indeksini belirtir belge de sunulmalıdır.

SENİOR yazar, SENYÖR isim için; bir makaledeki son ismin senyör olarak kabul edilebilmesi için, “yayın” faaliyetine ait alt faaliyetlerin uluslararası nitelikli olanları kapsamında en az on adet yayın yapılmış olduğunun belgelenmesi gerekmektedir. (özgeçmişindeki yayın listesinden 10 adet dergi yayınını listelemek suretiyle belgelemelidir.)

 

Hakemlikte; derginin tarandığı indeksleri gösteren belge sunulmalıdır.(Diğer hakemli dergilerde bu belge aranmaz) Makale hakemliklerinde dergiye ait e-posta adresinden gelen hakemlik teklifi, bu teklifin kabul edildiği ve hakemliğin yapılmış olduğunu belirten ibareye ait çıktılar bulunmalıdır.

Hakemlikte; hakemlik görevinin sonuçlandırıldığını tarihiyle birlikte gösteren, derginin değerlendirme sistemi çıktısı veya dergi yetkilisinin gönderdiği e-posta çıktısı

Hakemlikte; Yukarıda tanımlanan indeksler dışındaki bir Derginin en az üç yıl süreyle düzenli olarak yayımlanmakta olduğunu gösteren belge

Ulusal veya uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı

Performansa dayalı ses/görüntü kayıtlarında; ses veya görüntü kaydının ulusal/uluslararası boyutta yayımlandığını gösteren belge sunulmalıdır.

Performansa dayalı ses/görüntü kayıtlarında; Ses veya görüntü kaydının özgün kişisel kayıt/karma kayıt olduğunu gösteren belge sunulmalıdır.

Performansa dayalı ses/görüntü kayıtlarında; ses veya görüntü kaydı örneği sunulmalıdır.

Performansa dayalı ses/görüntü kayıtlarında; ses veya görüntü kaydının yayımlandığını, tarihiyle birlikte gösteren belge sunulmalıdır.

Özgün kişisel kayıt/ karma kayıt ayrımında; Konserler için sadece resitaller, kişisel etkinlik olarak kabul edilecektir. Resitallerde görev alan korepetitörler (eşlikçiler) ve diğer gruplar, karma etkinlik olarak kabul edilecektir.

 

Tasarımın sonuçlandığı tarihi gösteren belge sunulmalıdır.

Uygulamaya konduğunu veya tescillendiğini gösteren belgeler sunulmalıdır.

Tasarımın sureti sunulmalıdır.

 

Sergi: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği sanatsal veya bilimsel niteliği haiz işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve gösterim etkinliklerini, (MADDE 3- (1) i) )

Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı, projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı, tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde ise serginin açıldığı tarih esas alınır. (MADDE 7- (1) )

Sergide; Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. (MADDE 7- (4))

Sergide; Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri, aynı yıl içerisinde tekrar eden sergi, konser ve gösterilerin puanlanmasında, mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet puanının %50'si uygulanır. (MADDE 7- (8))

Sergide;Özel bir paylaşım oranı olmayan veya isim sıralaması/derecelendirmesi bulunmayan faaliyetler için "oran/kişi sayısı" oranı dikkate alınır. Ancak, sergi faaliyet türündeki karma etkinlikler kişi sayısına bakılmaksızın tam puanla değerlendirilir. MADDE 8- (7)

Sergide; uluslararası/ulusal veya davetli/yarışmalı olduğu belgelenmelidir.

Sergide; özgün kişisel etkinlik/karma etkinlik olduğunu gösteren belge eklenmelidir.

Sergide; serginin yapıldığı tarihi gösteren belge sunulmalıdır.

 

Patentde; uluslararası/ulusal olduğu belirtilmelidir.

Patentde; tescil edildiğini, tarihiyle birlikte gösteren belge sunulmalıdır.

 

Atıflarda; atıf yapan kitabın uluslararası/ulusal olduğunu, derginin indeksini veya konserin uluslararası olduğu da belirtilmelidir.

Atıflarda; yazar olarak yer alınmayan kitap ve makalelerde, hangi eserine atıf yapıldığını, atıf yapan yayın listesi ile birlikte gösteren kanıt belgeler  sunulmalıdır.

Atıflarda; atıf yapan kitabın/makalenin basım yılını gösteren belge eklenmelidir

Atıflarda; atıf yapan makalenin bulunduğu derginin tarandığı indeksleri gösteren belge (diğer hakemli dergilerde bu belge aranmaz)

Atıflarda; atıf yapan makalenin bulunduğu dergi (yukarıda tanımlanan indeksler dışındaki bir Derginin) en az üç yıl süreyle düzenli olarak yayımlandığını gösteren belge sunulmalıdır.

Atıf ve atıf yapan dergi ispatında; SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI ve ESCI   indekslerinde taranan dergi makaleleri tarafından yapılan atıfların belgelendirilmesi için Web of Science, Scopus veya Google Scholar çıktıları kullanılabilir. Fakat bu üç veri tabanı da; SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI indekslerinde taranmayan dergi makalelerine de yer verdikleri için, atıf yapan her bir makalenin yayınlandığı dergilerin indekslerinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, söz konusu veri tabanları, tebliğleri de içerdikleri için, atıf yapan tebliğler atıf hesabında dikkate alınmamalıdır. Ancak, dergilerde tam metin olarak yayınlanan supplement baskılar yayın olarak kabul edilir.

Diğer atıflarda; akademik sınıflamalarda ve faaliyetlerde yer almasa dahi, öğretim elemanlarının diğer çalışmalarına yapılan atıflar, puanlamaya dâhil edilecektir.

Atıf hesabında; aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilecektir. Ancak, bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılacaktır.

 

Tebliğde; tebliğin ilk sayfası sunulmalıdır.

Tebliğde; Uluslararası Kongre koşulunun sağlanabilmesi için, toplantının yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış olmasına bakılmaksızın bilim kurulunda (bilimsel komite)  en az beş yabancı uyruklu akademisyenin bulunduğunu gösteren belge sunulmalıdır.

Tebliğde; tebliğler kitabının içindekiler sayfası veya toplantı sunum programı veya katılım belgesi sunulmalıdır.

Tebliğin başka faaliyetler içinde kullanılabilirliğinde; Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca; MADDE 7- (6) Aynı yıl içinde yürütülen bir projede projenin konusuyla alakalı uluslararası tebliğ sunulabilir. Sunulan tebliğ, makale ya da kitaba dönüştürülebilir ve bu faaliyetten atıf ve ödüller alınabilir. Bu gibi durumlar ayrı ayrı veya farklı akademik faaliyet alanında tekrar puanlanabilir. Ancak bu şartlara uygunsa; sunulan tebliğ; makale ya da kitaba dönüştürülebilir ve bu faaliyetten atıf ve ödüller alınabilir. Bu gibi durumlar ayrı ayrı veya farklı akademik faaliyet alanında tekrar puanlanabilir. Bunundışındaki tebliğler için ikinci bir değerlendirme yapılmaz.

Tebliğin tam ve özet metinlerinde; aynı toplantıda sunulan aynı başlıklı tam metin ve özet metin için ayrı ayrı puanlama yapılmayacaktır.

 

Ödülde; öğretim üyesinin/elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere, akademik faaliyet alanındaki faaliyetleri için verilmiş akademik veya sanatsal ödül olduğunu gösteren belge sunulmalıdır.

Ödülde; ödülün alındığı tarihi gösteren belge sunulmalıdır.

Ödülde; aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül puanlamaya ayrı ayrı dâhil edilecektir.